• Политика на УД "Елана Фонд Мениджмънт" АД за поверителност и защита на личните данни PDF 119.5 KB

Политика за поверителност и защита на лични данни

Настоящият документ е изготвен съгласно изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR, Регламент 2016/679) и има за цел да представи на клиентите на управляващо дружество „ЕЛАНА Фонд Мениджмънт“ АД информация за обработването на лични данни.

Информация за Администратора на лични данни

1.„ЕЛАНА Фонд Мениджмънт” АД извършва дейност като управляващо дружество въз основа на Решение № 120-УД от 31.07.2002 г. и Лиценз № 57-УД/07.07.2017 г., издаден от Комисия за Финансов Надзор. Дружеството е със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец”, ул. „Кузман Шапкарев” № 4, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията, ЕИК: 130963811, и адрес за кореспонденция: София 1797, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Кула Б.

2. Информация за контакти относно опазването на личните данни

„ЕЛАНА Фонд Мениджмънт“ АД
ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Кула Б, ет. 12, София 1797
e-mail: privacy@elana.net
Лице за контакти: Георги Малинов
Телефон за контакт: 02/ 8100014

3. Как и защо обработваме Ваши лични данни

Ние обработваме Ваши лични данни в контекста на предлаганите от нас услуги с цел установяване и изпълнение на договорни отношения с клиенти, обработка и изпълнение на поръчки, изпълнение на законови задължения, защита на законите ни права и интереси.

Ние обработваме лични данни при спазване на следните общи принципи: законосъобразност; добросъвестност и прозрачност; съотносимост на обработката с целите; точност и актуалност; свеждане на данните до минимум; ограничение на съхранението; отчетност; цялостност и поверителност; съгласие на потребителите за обработка на данните, когато целта на обработката изисква такова.

Обработване на лични данни въз основа на законови изисквания

Ние обработваме Ваши лични данни, за да изпълним свои задължения както съгласно национално, така и европейското законодателство с пряко приложение. Приложими към нашата дейност са следните български нормативни актове (изброяването не е изчерпателно): Закон за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), Закон за мерките срещу финансиране на тероризъм (ЗМФТ), Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК), Закон за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ). Част от задълженията ни са например: задължения, свързани с идентификация на клиенти, прилагане на политики за познаване на клиента (Know Your Client), извършване на оценка за предлагана услуга (подходяща и целесъобразна услуга), предоставяне на информация на регулаторни органи и трети лица.

Обработване на лични данни за изпълнение на договор или в контекста на преддоговорни отношения

Ние обработваме Ваши лични данни, за да можем да Ви предоставим продукти и услуги, както и за да изпълняваме своите договорни задължения с Вас. Възможно е да обработваме лични данни и в преддоговорна фаза. Обработването на лични данни в тези случаи е свързано с: установяване на самоличността на клиента, предоставяне на законоустановена предоговорена информация и проект на договор, определяне съществените елементи на договора, изпълнение на договори, изготвяне и изпращане на уведомления и отчети при изпълнение на договора, обработване на жалби, молби и заявления и др.

Обработване на лични данни с оглед легитимен интерес

Ние обработваме Ваши лични данни и с оглед на нашия легитимен интерес, анализирайки данните Виза да подобряваме предлаганите от нас услуги, включително за вътрешни цели като одити, анализи и проучвания, с цел да подобрим дейността си или да наблюдаваме и анализираме тенденциите и използването на предлаганите от нас услуги, както и за покани за събития, поздравителни адреси, картички, кампании за участие в томболи и игри, организирани от нас.Това обработване е допустимо, когато не накърнява основни права и свободи на субектите на данни. В рамките на легитимния ни интерес например попада предоставянето на допълнителна информация, относно продуктите и услугите, които Вие вече ползвате. Стремим се информационните материали да бъдат винаги обективни, коректни, точни, ясни, не двусмислени и не подвеждащи. Считаме че по този начин обогатяваме финансовата Ви култура и Ви предоставяме актуална пазарна информация, за да взимате винаги информирани инвестиционни решения. Предоставена Ви е възможността, по всяко време да възразите срещу получаването на тези материали и ние винаги ще се съобразим с Вашето желание. Каналът за дистрибуция на тези информационни материали е електронна поща, периодичността и съдържанието на материалите са структурирани с оглед различните типове инвестиционни услуги и продукти, които дружеството предлага.

Обработване на лични данни след Ваше съгласие

В някои случаи ние обработваме лични данни с Вашето съгласие. Съгласието следва да бъде свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено, дадено посредством изявление или ясно потвърждаващо действие. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време, без това да повлияе на установените правоотношения.

Обработка на анонимизирани данни

Ние можем да обработваме лични данни при извършване на анализи за статически или регулаторни цели, в тези случаи резултатите са обобщаващи и данните са анонимни.

Ние не обработваме Ваши лични данни за целите на автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране.

4. Какви лични данни събираме

За изпълнение на посочените по-горе цели ние обработваме различни категории лични данни, като например данни, свързани с: физическа идентичност (имена, ЕГН, адрес, телефони, месторождение, паспортни данни, гражданство и др.); икономическа идентичност (имотно състояние, финансово състояние, участие и/или притежаване на дялове или ценни книжа на дружества, банкова сметка и др.); трудова дейност (професионален опит и знание с оглед предлаганите от нас инвестиционни продукти и услуги др.).

В някои случаи ние можем да обработваме Ваши данни независимо, че не сте наш клиент в лично качество, напр. ако сте действителен собственик или член на управителен/надзорен орган на наш клиент. В тези случаи личните Ви данни се обработват при спазване на принципите, изложение в настоящата политика.

При посещение на нашата интернет страница, може да се събира информация за Вашата дейност, например идентификатор на браузър, история на посетените страници за установяване предпочитанията към определен тип съдържание, история на направените търсения в страницата, проследявания на посетените секции в сайта, време на престой в сайта, чрез използвайки технология, известна като "бисквитки", която често може да се контролира чрез интернет браузъри. За подробна информация относно "бисквитките", които използваме, и целите, за които ги използваме, вижте правилата ни за "бисквитките".

Събираме информация за настройките на вашия интернет браузър или по друг начин за интернет протокол (IP) и друга подходяща информация, която ни помага да идентифицираме географското Ви местоположение при предоставянето на нашите услуги.

5. Кога и защо споделяме лични данни

Ние не разкриваме Вашите лични данни, но можем да ги предоставим на:

 • съдилища и други регулаторни и компетентни органи – в съответствие с или както е предписано от закона. Това например са Комисията за финансов надзор, Комисия за защита на личните данни, Национална агенция за приходите, Комисия за защита на потребителите и др.;
 • трети лица във връзка с изпълнение на договорните ни задължения, например „Българска Фондова Борса“ АД, „Централен Депозитар“ АД, „Българска Народна Банка“, контрагенти – финансови институции;
 • доставчици на услуги, необходими за осъществяването на извършваната от нас дейност, вкл. правни съветници, счетоводители, одитори, технически специалисти, доставчици на информационни услуги, услуги, свързани с клиентско обслужване, анализи и проучване на клиентския интерес, провеждане на проучвания сред клиенти;
 • дружества от групата Елана, партньори и доставчици на финансови услуги;
 • всяко лице, което може да упълномощите, или което може да бъде упълномощено съгласно условията на нашия договор.

Ние изискваме от всяка организация, на която разкриваме Вашата информация или която може да я получи от наше име, да гарантира нейната поверителност и да я обработва в съответствие със Закона за защита на личните данни и Общия регламент относно защита на данните.

„ЕЛАНА Фонд Мениджмънт” АД не предава лични данни на трета държава или на международна организация извън Европейския съюз.

Освен изложеното, бихме могли да разкрием личните Ви данни и на упълномощените от Вас лица да Ви представляват при установяване и управление на правоотношенията с нас. Освен пълномощниците Ви, това би могло да бъде и брокера (инвестиционния посредник) или кредитната институция, които Ви обслужват.

6. За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни

Срокът, в който съхраняваме Вашите лични данни зависи от нормативно установени регулаторни срокове, приложими към нашата дейност. Ние съхраняваме лични данни най-малко пет години след прекратяване на правоотношението или в такъв по-дълъг срок, предвиден в съответствие с приложимото законодателство, например задължения по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (10 години). Срокът за съхранение на данни зависи и от изпълнението на задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство. Не се унищожават лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно, административно производство или производство по разглеждане на ваша жалба.

7. Вашите права съгласно Общия регламент

Съгласно Общия регламент Вие имате следните права във връзка с обработването на Вашите лични данни:

Право на информация:

Вие имате право да поискате:

 • информация за това дали отнасящи се до вас данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;
 • съобщение в разбираема форма, съдържащо личните ви данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;
 • информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до вас, поне в случаите на автоматизирани решения.

Право на корекция:

В случай че обработваните данни за непълни или сгрешени/грешни данни, Вие имате право, по всяко време, да поискате:

 • да заличим, коригираме или блокираме Ваши лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона;
 • да уведомим третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

Право на възражение:

По всяко време имате право да:

 • възразите срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани;
 • възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг.

Право на ограничаване на обработването:

Можете да поискате ограничаване на обработващите се персонализиращи данни ако:

 • оспорвате верността на данните, за периода, в който трябва да проверим верността им; или
 • обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или
 • повече нямаме нужда от тези данни (за определената цел), но Вие имате нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или
 • сте подали възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни.

Следва да имате предвид, че заличаването на лични данни или ограничаването на обработването е възможно само след изтичане на нормативните срокове за съхранението им.

Право на преносимост на данни:

Можете да поискате от нас да предоставим личните данни, които сте поверили на нашата грижа в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат ако:

 • обработваме данните съгласно договора и базирано на декларацията за съгласие, която може да бъде оттеглена или на договорно задължение и
 • обработването се извършва автоматично.

Това право засяга само лични данни, обработвани със съгласието Ви или за изпълнение на договор и обработването се извършва с автоматизирани средства. При упражняване на това право може да не получите цялата информация, която имате при упражняване на правото на информация. Правото на преносимост е ограничено до степента, в която е технически изпълнимо, т.е. възможно е да не можем да получим лични данни, които сме получили и не отговаряме за точността им.

Право на жалба:

В случай че смятате, че нарушаваме приложимата нормативна уредба, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса на посочените координати:
„ЕЛАНА Фонд Мениджмънт“ АД
ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Кула Б, ет. 12, София 1 756
e-mail: privacy@elana.net
Лице за контакти: Георги Малинов
Телефон за контакт: 02/ 8100014

Вие имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни на следните координати:
e-mail: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdpc.bg
Адрес: ул. „Проф. Цветан Лазаров" № 2
София 1797

Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

Ние се произнасяме по Вашето искане в 14-дневен срок от неговото подаване. При обективно необходим по-голям срок – с оглед събиране на всички искани данни и това сериозно затруднява дейността ни, този срок може да бъде удължен до 30 дни. С решението си ние даваме или отказваме достъп и/или исканата от заявителя информация, но винаги мотивираме отговора си.

8. Предоставяне на лични данни

Предоставянето на Ваши лични данни е нормативно установено изискване съгласно изискването на националното и европейското законодателство, приложимо към нашата дейност. Отказът да бъдат предоставени лични данни е основание за нас откажем да предоставим или да не можем да продължим да Ви предоставяме продукт или услуга.

9. Актуалност на политиката

С цел да прилагаме най-актуалните мерки за защита и с оглед спазване на действащото законодателство, ние може да актуализираме настоящата Политика за защита на личните данни. Приканваме Ви редовно да преглеждате текущия вариант на тази Политика за защита на личните данни, за да бъдете постоянно информирани за това, как ние се грижим за защитата на личните данни, които събираме. Документът ще бъде винаги публикуван на интернет страницата на дружеството, в специално отредената секция за това. В случаи че желаете Политиката за поверителност да Ви бъде предоставена на траен носител, моля обърнете се към лицето за контакт или посетете някои от офисите ни, за да я получите.