cover

Индивидуален портфейл

Съставянето на индивидуален портфейл е персонализирана услуга на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт по структуриране и управление на инвестиционен портфейл по Ваша мярка.

Индивидуален портфейл се структурира персонално за клиента, според спецификата на целите и очакванията на нашите инвеститори. Тази услуга предлага голяма гъвкавост при определянето на инвестиционната политика и възможност за инвестиране в различни финансови инструменти. В условията на забавяща се икономика, ние продължихме да търсим инвестиционни продукти, които да предлагат добра доходност, съобразена с премерен риск.

Услугата „Индивидуален портфейл“ на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт се извършва по стандартите за финансовите услуги. Клиентът е този, който задава своите изисквания и разпоредби, относно инвестиционната стратегия и ние поемаме ангажимента да управляваме този портфейл.

Предимства на услугата "Индивидуален портфейл" на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт:
  • Над 16 години опит в управлението на портфейли.
  • Гъвкавост в определянето на инвестиционната политика, съобразно желанията, възможностите и спецификата на клиента.
  • Гъвкавост на условията, в зависимост от размера на инвестицията.
  • Разполага с достъп до всички основни пазари на акции, облигации и деривативи в света, включително и на „екзотични“ борси чрез дългогодишно сътрудничество с международна мрежа от брокерски компании.
  • Има възможност да структурира и преструктурира портфейли с разнообразие от финансови инструменти.
  • Управление от опитен екип от лицензирани инвестиционни консултанти и анализатори, включително сертифициран финансов аналитик (CFA charterholder).
  • При инвестиране в български акции или акции на регулирани пазари в Европейския съюз, не се плащат данъци върху печалбата от тях.
Обслужване:
  • Персонален консултант, който отговаря за цялостното обслужване на клиента.
  • Месечна персонализирана отчетност за състояние на инвестицията.
  • Екипът от портфолио мениджъри са на разположение за консултации, предоставяне на анализи на сектори, страни, икономики и всякаква допълнителна информация.

Услугата "Индивидуален портфейл"

Тъй като управлението на портфейл с различни финансови инструменти на глобалните финансови пазари изисква по-висок разход за такси и сделки на съответните борси, суми под 500 000 лв. не са подходящи за структуриране на подобна инвестиционна услуга.
Това не значи, че за по-малки суми не е възможно да се структурира портфейл от инвестиции във фондове. Това може да се осъществи чрез консултация с финансов консултант, като услугата не подлежи на условията на „Индивидуален портфейл“.

Това е персонализирана услуга на управление на индивидуален инвестиционен портфейл. Подходящо е за значителни суми от 500 000 лв. и повече, за да може да оптимизират таксите на глобалните пазари и да се постигне целевата доходност. Инвестиционните мениджъри правят анализ на целите на клиента и предлагат стратегия за структуриране на индивидуален портфейл за подходящия период. Стратегията може да съдържа различни етапи с различни подходи в зависимост от това какви средства кога желае клиентът да ползва. Инвеститорът получава персонални отчети и консултации от личен финансов консултант.

Попитайте подробно

Николай Павлов

Николай Павлов

Директор „Връзки с инвеститорите“