ЕЛАНА Балансиран USD Фонд е взаимен фонд с балансиран рисков профил, като инвестициите в него са в щатски долари. Подходящ за инвеститори, които са готови да потърсят по-висока доходност чрез поемане на балансиран риск. Доходността не се облага с данъци.

cover

Защо ЕЛАНА Балансиран USD Фонд?

 • Взаимен фонд с балансиран рисков профил – подходящ за вложители с балансиран подход и желание да се възползват лесно от финансовите пазари.
 • Инвестира 50% от инвестиционния портфейл в акции и други рискови инструменти, свързани с перспективни бизнеси и пазари и останалите 50% в ниско рискови инструменти като облигации.
 • Генерира резултати от представянето на американския бизнес, докато инвестициите в облигации изиграват ролята на подкрепа при променливите стойности на рисковите активи.
 • Дава достъп до инвестиции в американски активи на инвеститори с малки и средни суми.
 • Внасяте и теглите пари, колкото и когато желаете. Можете да теглите натрупана доходност, когато пожелаете - без санкции.
 • Не плащате данъци върху придобития доход от фонда (местни лица) - капиталовите печалби са необлагаеми. За сравнение, доходите от директно инвестиране в американски акции се облагат с 10%.

Препоръчителен хоризонт на инвестицията: Минимум 3 години.

cover

За фонда

ДФ ЕЛАНА Балансиран USD Фонд е взаимен фонд с балансиран рисков профил, като инвестициите в него са в щатски долари. Инвестира в диверсифициран портфейл от български и чуждестранни акции, облигации, депозити и др. Подходящ за инвеститори, които са готови да потърсят по-висока доходност чрез поемане на балансиран риск. Доходността не се облага с данъци.

Профил
Балансиран

Съвет: Колкото по-рисков е един фонд, е по-препоръчително вашата позиция в него да е дългосрочна

Параметри
Валута: USD
Минимална инвестиция: Няма
Начало на публично предлагане: 06 мар 2006 г.

 

Портфолио Мениджър

Ивайло Пенев CFA, MBA

Изпълнителен директор и ръководител отдел "Управление на активи" на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт

Радостин Бакърджиев CFA, FRM

Портфолио мениджър в УД ЕЛАНА Фонд Мениджмънт

Тихомир Каунджиев

Портфолио мениджър в УД ЕЛАНА Фонд Мениджмънт

Резултати

-1.51%

За един месец

0.19%

От началото
на годината

6.85%

За 1 година

1.12%

За 3 години

2.32%

За 5 години

2.46%

От създаването
на фонда

1.11%

Коефициент
на Шарп

6.40%

Стандартно
отклонение

 • Посочената доходност е анюализирана (на годишна база). Доходността се изчислява на база нетната стойност на един дял. Стандартното отклонение се изчислява на база седмично изменение на НСА на дял за 1 година. По-висока стойност на стандартно отклонение показва поет по-голям риск.
 • Анюализираната доходност показва еквивалентната годишна доходност, като се взема предвид историята на доходността за периода на държане.
 • Всички представени доходности са след начислени мениджърски такси.

История НСА на 1 дял

Примерна инвестиция

Превърнете процентите в цифри. Калкулаторът ще покаже резултатите на примерната инвестиция, според зададените от Вас параметри.

Получените данни са прогнозни. Вашата възвръщаемост ще варира в зависимост от начина, по който функционира пазарът и от това колко дълго съхранявате Вашата инвестиция.

Общо за периода: Инвестирана сума: 0.00лв. Доход: 0.00лв. Натрупана сума: 0.00лв.

Цени и такси

Цени и състояние на активи

към 19 апр 2024 г.

Цена за емитиране на 1 дял

159.2094 $

Цена за обратно изкупуване на 1 дял

155.3262 $

НСА на 1 дял

155.3262 $

НСА на фонда

3,228,792.57 $

Брой дялове в обращение

20,787.17
Такси и комисиони

към 19 апр 2024 г.

Такса за емитиране на дялове

до 2,5%*

Такса за обратно изкупуване

0%

Мениджърска комисиона от средната годишна НСА

2,5%
Банкова информация

Банка депозитор

Уникредит Булбанк АД

ISIN

BG9000003061

IBAN в долари ($)

BG17UNCR76301175717243

Посочената цена на ДФ ЕЛАНА Балансиран USD Фонд е за суми до 50 000 USD; Информация за цените при различните прагове, може да получите от следния линк: Цени на акции/дялове

* Такса за емитиране на дялове

 • 2.5 % - за сума до USD 49 999.99 (включително)
 • 1.5 % - за сума от USD 50 000.00 до USD 149 999.99 (включително)
 • 0.5 % - за сума от USD 150 000.00 до USD 249 999.99 (включително)
 • 0.0 % - за сума равна или по-голяма от USD 250 000.00

Цените са валидни за поръчки, подадени през предишния работен ден до 16 ч. Поръчките за продажба и/или обратно изкупуване на дялове на Фонда, подадени преди 16 ч. на работния ден, се считат подадени в същия този ден. Поръчките за продажба и/или за обратно изкупуване на дялове на Фонда, подадени след 16 ч. на работния ден, се считат подадени на следващия работен ден. При прехвърляне на нетната сума на инвестицията в друг фонд ЕЛАНА не се заплащат такси емитиране и обратно изкупуване.

Как да инвестирам

 1. Стъпка

  Подписване на договор

  Посетете страницата за електронно подписване на договор с ЕЛАНА Фонд Мениджмънт. Необходимо е да подготвите и приложите към онлайн регистрацията сканирани следните документи:

  • Сканирано двустранно копие на лична карта с висока резолюция;
  • Сканирано копие или електронен файл за платена комунална услуга (ток, вода, парно) или банково извлечение, документът трябва да съдържа или имената на титуляра и неговия адрес по лична карта, или имената на титуляра и неговото ЕГН;
  • Снимка с ясна резолюция, на която вие държите документа си за самоличност до лицето си.

 2. Стъпка

  Потвърждение

  Служител от ЕЛАНА Фонд Мениджмънт ще се свърже с вас, за да потвърди вашия договор.

 3. Стъпка

  Превод на средства

  След като станете клиент на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, сумата, която желаете да инвестирате, внасяте в брой на каса в най-близкия до вас инвестиционен център ЕЛАНА или превеждате по банков път по банковата сметка на избрания от вас фонд.

 4. Стъпка

  Покупка на дялове

  Поръчки за емитиране и обратно изкупуване на дялове може да направите онлайн в инвеститорския хъб ELANA Online.

  Поръчките се подават непосредтвено след превода към избрания от Вас фонд.

 1. Стъпка

  Подписване на договор

  Посетете най-близкия до вас инвестиционен център ЕЛАНА, като носите със себе си вашата лична карта. Служител на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт ще ви съдейства за попълване на необходимата информация и подписване на рамков договор.

 2. Стъпка

  Превод на средства

  Сумата, която желаете да инвестирате, внасяте в брой на каса или превеждате по банков път по банковата сметка на избрания фонд.

 3. Стъпка

  Покупка на дялове

  Подписвате поръчка за покупка на дялове на избрания от вас фонд.

 4. Стъпка

  Потвърждение

  Получавате потвърждение не по-късно от първия работен ден след изпълнението на поръчката.

 1. Стъпка

  Подписване на договор

  Свържете се със служител на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, от който ще получите бланки на необходимите документи и инструкции. Документите следва да бъдат подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП). Подписаните документи се изпращат по електронна поща на следния имейл адрес: spesti@elana.net

 2. Стъпка

  Потвърждаване

  Служител от ЕЛАНА Фонд Мениджмънт ще се свърже с вас, за да потвърди вашия договор.

 3. Стъпка

  Превод на средства

  След като станете клиент на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, сумата, която желаете да инвестирате, внасяте в брой на каса в най-близкия до вас инвестиционен център ЕЛАНА или превеждате по банков път по банковата сметка на избрания от вас фонд.

 4. Стъпка

  Покупка на дялове

  Поръчки за емитиране и обратно изкупуване на дялове може да направите онлайн в инвеститорския хъб ELANA Online.

 1. Стъпка

  Подписване на договор

  Свържете се със служител на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, от който ще получите бланки на необходимите документи и инструкции. Документите следва да бъдат подписани в присъствието на нотаруис. Подписаните документи се изпращат в оригинал по пощата на адрес:

  На вниманието отдел "Продажби"
  ЕЛАНА Фонд Мениджмънт
  Ул. Лъчезар Станчев 5
  Софарма Бизнес Тауърс, Кула Б, ет. 12
  София 1797
  Тел: (02) 81 000 70

 2. Стъпка

  Потвърждаване

  Служител от ЕЛАНА Фонд Мениджмънт ще се свърже с вас, за да потвърди вашия договор.

 3. Стъпка

  Превод на средства

  След като станете клиент на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, сумата, която желаете да инвестирате, внасяте в брой на каса в най-близкия до вас инвестиционен център ЕЛАНА или превеждате по банков път по банковата сметка на избрания от вас фонд.

 4. Стъпка

  Покупка на дялове

  Поръчки за емитиране и обратно изкупуване на дялове може да направите онлайн в инвеститорския хъб ELANA Online.

Документи

Документи на фонда

 • Правила на ДФ ЕЛАНА Балансиран USD Фонд PDF 510.75 KB

 • Основен информационен документ PDF 262.06 KB

 • Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕЛАНА Балансиран USD Фонд PDF 868.15 KB

Отчети

 • Структура на портфейла на ДФ ЕЛАНА Балансиран USD Фонд към 31 март 2024 г. PDF 110.74 KB

 • Сценарии за резултатите, март 2024 PDF 154.13 KB

 • Допълнителна информация към годишен финансов отчет на ДФ ЕЛАНА Балансиран USD Фонд за 2023 г. XLS 580.50 KB

Често задавани въпроси

Инвестирането в дялове на договорния фонд освен ползи носи и определени рискове, като ликвиден, оперативен, лихвен, валутен, политически риск, макроикономически риск, валутен риск, риск от концентрация и др. Пълна информация за рисковете може да бъде открита в проспекта в раздел Документи на съответния фонд.

ДФ ЕЛАНА Балансиран USD Фонд е с балансиран рисков профил. Това означава, че балансира портфейла си с ниско рискови инструменти и високорискови инвестиции.

ДФ ЕЛАНА Балансиран USD Фонд инвестира до 60% от портфейла на фонда в акции на чуждестранни компании, като балансира с инвестиция в дългови ценни книжа до 100% от активите. До 10% от активите на фонда могат да се инвестират в дялове на фондове.

 • ДФ ЕЛАНА Балансиран USD Фонд е подходящ за инвеститори, които биха желали да се възползват от възможностите на взаимните фондове за своите спестявания в щатски долари, но при балансирано ниво на риск. Това означава, че са готови да поемат по-висок от минималния риск, но да получат по-висока доходност от ниско рисков финансов продукт. Възможността за непрекъснат достъп до парите си и липсата на данък печалба са важни мотиви при избора на инвестицията в този фонд. За да се акумулира доходност върху спестяванията, инвестирани в балансиран фонд, препоръчително е инвестицията да не се изтегля в рамките на 3 години.
 • Фондът е подходящ за увеличаване на спестявания в долари на хора, които планират мечтано пътуване или голяма покупка след около 3 години, чиято стойност ще бъде в тази валута, а също така е удачен избор при дългосрочна инвестиция – в случай, че става въпрос за спестявания за образование на децата, допълване на пенсия и други дългосрочни цели.

Попълнете анкетата и проверете подходящ ли е фондът за Вас.

 • Цените за покупка и продажба на дялове от фонда се изчисляват всеки работен ден. За да купите дялове, те се емитират и съответно тяхната цена при покупка е емисионна стойност. Когато искате да продадете своите дялове, тогава Вие правите обратно изкупуване по цена, изчислена за него.
 • Цените се изчисляват всеки ден на база нетна стойност на активите на един дял и се публикуват на elana.net и на сайта на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД). 

 • Таксата за покупка на дялове от ДФ ЕЛАНА Балансиран USD Фонд при се определя като процент върху инвестираната сума на база 4 прага, както следва:
  2.5 % - за сума до USD 49 999.99 (включително)
  1.5 % - за сума от USD 50 000.00 до USD 149 999.99 (включително)
  0.5 % - за сума от USD 150 000.00 до USD 249 999.99 (включително)
  0.0 % - за сума равна или по-голяма от USD 250 000.00
 • НЯМА такса за обратно изкупуване на дялове
 • Инвеститорите не дължат такси за допълнителните услуги, които получават от ЕЛАНА Фонд Мениджмънт.
 • Мениджърска комисиона – това е годишно възнаграждение за управлението на фонда, което е определено с максимален размер от 2.5% от средната годишна нетна стойност на активите при този конкретен фонд. То не се заплаща отделно от всеки инвеститор, а се начислява при всяко определяне на нетната стойност на активите на фонда и се разпределя между всички. Посоченият размер на възнаграждението е максимален - по своя преценка в определени дни управляващото дружество може да не начисли никакво или да начисли по-малко от допустимото възнаграждение.

Банка Уникредит Булбанк АД, град София
Идентификационен код BIC UNCRBGSF
Сметка в USD IBAN BG17 UNCR 7630 1175 7172 43
Бенефициент ДФ ЕЛАНА Балансиран USD Фонд, София 1000, ул. "Кузман Шапкарев" 4
Основание за превод Покупка на дялове от ЕЛАНА Балансиран USD Фонд, Трите имена на притежателя

Няма определен минимум за участие с дял във фонда. Винаги подавате поръчка за определена сума, която сте избрали да инвестирате. ДФ ЕЛАНА Балансиран USD Фонд издава цели и частични дялове. Така че Вашата сума ще бъде изчислена в цели и частични дялове, които ще притежавате. Поръчката на клиента се изпълнява до размера на внесената от него сума, разделена на определената емисионна стойност на един дял, като броят на закупените цели дялове се закръглява към по-малкото цяло число, а срещу остатъка от внесената сума се издава частичен дял, описан до четвъртия знак след десетичната запетая, по реда, предвиден в правилата на Централния депозитар.

Можете да изтеглите парите си заедно с натрупаната доходност във всеки момент, когато пожелаете. Поръчки за обратно изкупуване се приемат в инвестиционни центрове ЕЛАНА всеки ден до 16 ч., както и онлайн чрез инвеститорския хъб ELANA Online. Изпълняват се в рамките на минимум 3 работни дни.

Според българското законодателство данъци върху печалба от български взаимни фондове не се заплащат. Така че можете да разполагате с цялата сума, която спечелите.

Инвеститорите във фондове ЕЛАНА получават редица безплатни информационни услуги като клиенти на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт.

 • Актуалното състояние на всичките си инвестиции може да следите 24/7 в инвеститорския хъб ELANA Online
 • Получавате Месечни анализи, където можете да прочетете какво мислят портфолио мениджърите за състоянието на финансовите пазари и какви ще бъдат техните действия в управлението на фондове ЕЛАНА, съвети от финансовите консултанти на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт и новини от останалите бизнеси на Групата ЕЛАНА.

ЕЛАНА Фонд Мениджмънт е един от първите лицензирани фонд мениджъри в страната (вижте регистрацията на сайта на КФН тук). Компанията управлява взаимни фондове, които са регулирани от Комисията за финансов надзор според европейското законодателство. Всеки фонд в България започва да предлага публично дялове само след одобрени документи от Комисията за финансов надзор.

Основните документи за всеки фонд, с които трябва да се запознаете са:

 • Проспект на фонда
 • Ключова информация за инвеститорите
 • Правила за функциониране на фонда

Жалби за нарушени интереси се изпращат в Комисията за финансов надзор.

Инвестицията в ДФ ЕЛАНА Балансиран USD Фонд е в щатски долари. Цените на дяловете на фонда се обявяват в щатски долари.

Свържете се консултант

Ралица Григорова

Ралица Григорова

Консултант