ЕЛАНА Високодоходен Фонд е подходящ за хора, които желаят да направят дългосрочна инвестиция на финансовите пазари, за да се възползват от доходността, която те могат да предложат. Фонд, който инвестира основно в акции на компании от САЩ, Европа и България.

cover

Защо ЕЛАНА Високодоходен Фонд?

 • Фондът е подходящ за инвестиране на дългосрочните спестявания от над 5 години, свързани с Вашите важни планове.
 • Дава възможност да се възползвате от икономическия растеж и печалбите на проспериращите компании от развитите икономики, а също и от българския пазар.
 • ЕЛАНА Високодоходен Фонд има 16 години история, през които е отличен многократно в национални и международни класации на фондовата индустрия.
 • Инвестиция в актив, който в дългосрочен план консистентно носи доходност над инфлацията.
 • През 2021 г., за близо 8 месеца, фондът генерира доходност от 27%.
 • Не плащате данъци върху доходността от фонда (местни лица).

Препоръчителен хоризонт на инвестицията: Минимум 3 години.

Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдещата възвръщаемост.

cover

За фонда

ДФ ЕЛАНА Високодоходен фонд e взаимен фонд с агресивен профил в български лева, който инвестира 90% от набраните средства в български и чуждестранни акции. Малка част от фонда е в ниско рискови инструменти, за да компенсира високия риск. Целта на фонда е да подбира акции от Българска фондова борса и чуждестранни борси, които, в дългосрочен план, имат потенциал да дават по-висока стойност на вложената инвестиция и да носят доходност, която е значително по-висока от традиционните нива на печалба. Не се плащат данъци върху получената доходност.

Профил
Агресивен

Съвет: Колкото по-рисков е един фонд, е по-препоръчително вашата позиция в него да е дългосрочна

Параметри
Валута: BGN
Минимална инвестиция: Няма
Начало на публично предлагане: 20 юни 2005 г.

 

Портфолио Мениджър

Ивайло Пенев CFA, MBA

Изпълнителен директор и ръководител отдел "Управление на активи" на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт

Радостин Бакърджиев CFA, FRM

Портфолио мениджър в УД ЕЛАНА Фонд Мениджмънт

Тихомир Каунджиев

Портфолио мениджър в УД ЕЛАНА Фонд Мениджмънт

Резултати

4.03%

За един месец

9.11%

От началото
на годината

22.84%

За 1 година

8.78%

За 3 години

9.76%

За 5 години

2.98%

От създаването
на фонда

3.17%

Коефициент
на Шарп

7.52%

Стандартно
отклонение

 • Посочената доходност е анюализирана (на годишна база). Доходността се изчислява на база нетната стойност на един дял. Стандартното отклонение се изчислява на база седмично изменение на НСА на дял за 1 година. По-висока стойност на стандартно отклонение показва поет по-голям риск.
 • Анюализираната доходност показва еквивалентната годишна доходност, като се взема предвид историята на доходността за периода на държане.
 • Всички представени доходности са след начислени мениджърски такси.

История НСА на 1 дял

Примерна инвестиция

Превърнете процентите в цифри. Калкулаторът ще покаже резултатите на примерната инвестиция, според зададените от Вас параметри.

Получените данни са прогнозни. Вашата възвръщаемост ще варира в зависимост от начина, по който функционира пазарът и от това колко дълго съхранявате Вашата инвестиция.

Общо за периода: Инвестирана сума: 0.00лв. Доход: 0.00лв. Натрупана сума: 0.00лв.

Цени и такси

Цени и състояние на активи

към 23 май 2024 г.

Цена за емитиране на 1 дял

165.8529 BGN

Цена за обратно изкупуване на 1 дял

161.8077 BGN

НСА на 1 дял

161.8077 BGN

НСА на фонда

7,348,212.35 BGN

Брой дялове в обращение

45,413.25
Такси и комисиони

към 23 май 2024 г.

Такса за емитиране на дялове

до 2,5%*

Такса за обратно изкупуване

0%

Мениджърска комисиона от средната годишна НСА

3%
Банкова информация

Банка депозитор

Юробанк България АД

ISIN

BG1100012050

IBAN в лева (лв.)

BG56BPBI99201030011601

Посочената цена на ДФ ЕЛАНА Високодоходен Фонд е за суми до 50 000 BGN; Информация за цените при различните прагове, може да получите от следния линк: Цени на акции/дялове

* Такса за емитиране на дялове

 • 2.5 % - за сума до BGN 49 999.99 (включително)
 • 1.5 % - за сума от BGN 50 000.00 до BGN 149 999.99 (включително)
 • 0.5 % - за сума от BGN 150 000.00 до BGN 249 999.99 (включително)
 • 0.0 % - за сума равна или по-голяма от BGN 250 000.00

Цените са валидни за поръчки, подадени през предишния работен ден до 16 ч. Поръчките за продажба и/или обратно изкупуване на дялове на Фонда, подадени преди 16 ч. на работния ден, се считат подадени в същия този ден. Поръчките за продажба и/или за обратно изкупуване на дялове на Фонда, подадени след 16 ч. на работния ден, се считат подадени на следващия работен ден. При прехвърляне на нетната сума на инвестицията в друг фонд ЕЛАНА не се заплащат такси емитиране и обратно изкупуване.

Как да инвестирам

 1. Стъпка

  Подписване на договор

  Посетете страницата за електронно подписване на договор с ЕЛАНА Фонд Мениджмънт. Необходимо е да подготвите и приложите към онлайн регистрацията сканирани следните документи:

  • Сканирано двустранно копие на лична карта с висока резолюция;
  • Сканирано копие или електронен файл за платена комунална услуга (ток, вода, парно) или банково извлечение, документът трябва да съдържа или имената на титуляра и неговия адрес по лична карта, или имената на титуляра и неговото ЕГН;
  • Снимка с ясна резолюция, на която вие държите документа си за самоличност до лицето си.

 2. Стъпка

  Потвърждение

  Служител от ЕЛАНА Фонд Мениджмънт ще се свърже с вас, за да потвърди вашия договор.

 3. Стъпка

  Превод на средства

  След като станете клиент на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, сумата, която желаете да инвестирате, внасяте в брой на каса в най-близкия до вас инвестиционен център ЕЛАНА или превеждате по банков път по банковата сметка на избрания от вас фонд.

 4. Стъпка

  Покупка на дялове

  Поръчки за емитиране и обратно изкупуване на дялове може да направите онлайн в инвеститорския хъб ELANA Online.

  Поръчките се подават непосредтвено след превода към избрания от Вас фонд.

 1. Стъпка

  Подписване на договор

  Посетете най-близкия до вас инвестиционен център ЕЛАНА, като носите със себе си вашата лична карта. Служител на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт ще ви съдейства за попълване на необходимата информация и подписване на рамков договор.

 2. Стъпка

  Превод на средства

  Сумата, която желаете да инвестирате, внасяте в брой на каса или превеждате по банков път по банковата сметка на избрания фонд.

 3. Стъпка

  Покупка на дялове

  Подписвате поръчка за покупка на дялове на избрания от вас фонд.

 4. Стъпка

  Потвърждение

  Получавате потвърждение не по-късно от първия работен ден след изпълнението на поръчката.

 1. Стъпка

  Подписване на договор

  Свържете се със служител на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, от който ще получите бланки на необходимите документи и инструкции. Документите следва да бъдат подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП). Подписаните документи се изпращат по електронна поща на следния имейл адрес: spesti@elana.net

 2. Стъпка

  Потвърждаване

  Служител от ЕЛАНА Фонд Мениджмънт ще се свърже с вас, за да потвърди вашия договор.

 3. Стъпка

  Превод на средства

  След като станете клиент на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, сумата, която желаете да инвестирате, внасяте в брой на каса в най-близкия до вас инвестиционен център ЕЛАНА или превеждате по банков път по банковата сметка на избрания от вас фонд.

 4. Стъпка

  Покупка на дялове

  Поръчки за емитиране и обратно изкупуване на дялове може да направите онлайн в инвеститорския хъб ELANA Online.

 1. Стъпка

  Подписване на договор

  Свържете се със служител на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, от който ще получите бланки на необходимите документи и инструкции. Документите следва да бъдат подписани в присъствието на нотаруис. Подписаните документи се изпращат в оригинал по пощата на адрес:

  На вниманието отдел "Продажби"
  ЕЛАНА Фонд Мениджмънт
  Ул. Лъчезар Станчев 5
  Софарма Бизнес Тауърс, Кула Б, ет. 12
  София 1797
  Тел: (02) 81 000 70

 2. Стъпка

  Потвърждаване

  Служител от ЕЛАНА Фонд Мениджмънт ще се свърже с вас, за да потвърди вашия договор.

 3. Стъпка

  Превод на средства

  След като станете клиент на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, сумата, която желаете да инвестирате, внасяте в брой на каса в най-близкия до вас инвестиционен център ЕЛАНА или превеждате по банков път по банковата сметка на избрания от вас фонд.

 4. Стъпка

  Покупка на дялове

  Поръчки за емитиране и обратно изкупуване на дялове може да направите онлайн в инвеститорския хъб ELANA Online.

Документи

Документи на фонда

 • Правила на ДФ ЕЛАНА Високодоходен Фонд PDF 511.58 KB

 • Основен информационен документ PDF 261.76 KB

 • Проспект за предлагане на дялове на ДФ ЕЛАНА Високодоходен Фонд PDF 911.75 KB

Отчети

 • Структура на портфейла на ДФ ЕЛАНА Високодоходен Фонд към 30 април 2024 г. PDF 114.58 KB

 • Сценарии за резултатите, април 2024 PDF 153.89 KB

 • Структура на портфейла на ДФ ЕЛАНА Високодоходен Фонд към 31 март 2024 г. PDF 113.79 KB

Често задавани въпроси

Инвестирането в дялове на договорния фонд освен ползи носи и определени рискове, като ликвиден, оперативен, лихвен, валутен, политически риск, макроикономически риск, валутен риск, риск от концентрация и др. Пълна информация за рисковете може да бъде открита в проспекта в раздел Документи на съответния фонд.

ДФ ЕЛАНА Високодоходен Фонд е с високорисков профил. Това означава, че портфейлът на фонда се управлява с агресивна инвестиционна стратегия, която ползва инструменти с висок риск, за да постигне по-висока доходност.

ДФ ЕЛАНА Високодоходен Фонд инвестира до 100% от портфейла на фонда в акции на български и чуждестранни компании. Фондът диверсифицира портфейла с инвестиции в дългови ценни книжа (български държавни ценни книжа, корпоративни и общински облигации, чуждестранни дългови книжа) до 50% от активите си, дялове на фондове до 10% и депозити до 100% от портфейла.

 • Високорисковите фондове са подходящи за хора, които имат суми, от които не зависи ежедневието и стандарта им на живот, заради което те са готови да рискуват и да се опитат да получат много висока възвръщаемост за тях. Възможността за непрекъснат достъп до парите си и липсата на данък печалба са важни мотиви при избора на инвестицията в този фонд.
 • Високорисковата инвестиция трябва да бъде дългосрочна, за да се възползва максимално от движението на финансовите пазари за акумулиране на доходност. Не е препоръчително да се изтегля инвестицията в рамките на 3 до 5 години, макар че винаги е достъпна и няма санкции за теглене. При пикове на пазарите, инвеститорите могат дори да се възползват от изтегляне на доходност за свои извънредни покупки.
 • Като цяло инвестицията в ЕЛАНА Високодоходен Фонд е подходяща в дългосрочен период от 5 до 20 години, за да има възможност за солидно увеличаване на спестяванията и постигане на дългосрочни цели като заплащане на образование на децата, допълване на пенсионно осигуряване и др.

Попълнете анкетата и проверете подходящ ли е фондът за Вас.

 • Цените за покупка и продажба на дялове от фонда се изчисляват всеки работен ден. За да купите дялове, те се емитират и съответно тяхната цена при покупка е емисионна стойност. Когато искате да продадете своите дялове, тогава Вие правите обратно изкупуване по цена, изчислена за него.
 • Цените се изчисляват всеки ден на база нетна стойност на активите на един дял и се публикуват на elana.net и на сайта на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД). 

 • Таксата за покупка на дялове от ДФ Високодоходен Фонд при се определя като процент върху инвестираната сума на база 4 прага, както следва:
  2.5 % - за сума до BGN 49 999.99 (включително)
  1.5 % - за сума от BGN 50 000.00 до BGN 149 999.99 (включително)
  0.5 % - за сума от BGN 150 000.00 до BGN 249 999.99 (включително)
  0.0 % - за сума равна или по-голяма от BGN 250 000.00
 • НЯМА такса за обратно изкупуване на дялове
 • Инвеститорите не дължат такси за допълнителните услуги, които получават от УД ЕЛАНА Фонд Мениджмънт.
 • Мениджърска комисиона – това е годишно възнаграждение за управлението на фонда, което е определено с максимален размер от 3% от средната годишна нетна стойност на активите при този конкретен фонд. То не се заплаща отделно от всеки инвеститор, а се начислява при всяко определяне на нетната стойност на активите на фонда и се разпределя между всички. Посоченият размер на възнаграждението е максимален - по своя преценка в определени дни управляващото дружество може да не начисли никакво или да начисли по-малко от допустимото възнаграждение.

Банка Юробанк България АД, град София
Идентификационен код BIC: BPBIBGSF
IBAN (BGN) BG56 BPBI 9920 1030 0116 01
Бенефициент ЕЛАНА Високодоходен фонд, София 1000, ул. "Кузман Шапкарев" 4
Основание за превод Покупка дялове от ЕЛАНА Високодоходен Фонд, Трите имена на притежателя

Няма определен минимум за участие с дял във фонда. Винаги подавате поръчка за определена сума, която сте избрали да инвестирате. ДФ ЕЛАНА Високодоходен Фонд издава цели и частични дялове. Така че Вашата сума ще бъде изчислена в цели и частични дялове, които ще притежавате. Поръчката на клиента се изпълнява до размера на внесената от него сума, разделена на определената емисионна стойност на един дял, като броят на закупените цели дялове се закръглява към по-малкото цяло число, а срещу остатъка от внесената сума се издава частичен дял, описан до четвъртия знак след десетичната запетая, по реда, предвиден в правилата на Централния депозитар.

Можете да изтеглите парите си заедно с натрупаната доходност във всеки момент, когато пожелаете. Поръчки за обратно изкупуване се приемат в инвестиционни центрове ЕЛАНА всеки ден до 16 ч., както и онлайн чрез инвеститорския хъб ELANA Online. Изпълняват се в рамките на минимум 3 работни дни.

Според българското законодателство данъци върху печалба от български взаимни фондове не се заплащат. Така че можете да разполагате с цялата сума, която спечелите.

Инвеститорите във фондове ЕЛАНА получават редица безплатни информационни услуги като клиенти на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт.

 • Актуалното състояние на всичките си инвестиции може да следите 24/7 в инвеститорския хъб ELANA Online
 • Получавате Месечни анализи, където можете да прочетете какво мислят портфолио мениджърите за състоянието на финансовите пазари и какви ще бъдат техните действия в управлението на фондове ЕЛАНА, съвети от финансовите консултанти на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт и новини от останалите бизнеси на Групата ЕЛАНА.

ЕЛАНА Фонд Мениджмънт е един от първите лицензирани фонд мениджъри в страната (вижте регистрацията в на сайта на КФН тук). Компанията управлява взаимни фондове, които са регулирани от Комисията за финансов надзор според европейското законодателство. Всеки фонд в България започва да предлага публично дялове само след одобрени документи от Комисията за финансов надзор.

Основните документи за всеки фонд, с които трябва да се запознаете са:

 • Проспект на фонда
 • Ключова информация за инвеститорите
 • Правила за функциониране на фонда

Жалби за нарушени интереси се изпращат в Комисията за финансов надзор.

Инвестицията в ДФ ЕЛАНА Високодоходен Фонд са в български лева. Цените на акциите на фонда се обявяват в левове.

Свържете се консултант

Ралица Григорова

Ралица Григорова

Консултант