Търгово предложение по чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК на акциите на останалите акционери на "МЕБЕЛСИСТЕМ" АД

На основание разпоредбата на чл. 154, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), уведомяваме, че на свое заседание от 01.11.2022 г., Комисията за финансов надзор (КФН) взе решение да не издава окончателна забрана за публикуване на Търгово предложение по чл. 149б, ал. 1 от ЗППЦК за закупуване на всички акции на останалите акционери в "МЕБЕЛСИСТЕМ" АДот търговия предложител БИСЕР ХРИСТОВ УНТОВ.

Съгласно одобреното търгово предложение:

  • Търговият предложител предлага да закупи акциите на останалите акционери в МЕБЕЛСИСТЕМ АД при цена за една акция в размер на 16.54 лева.
  • Обект на Търговото предложение са до 20 945 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с ISIN код BG11MEPAAT16, представляващи до 36.663% от капитала и до 36.384% от гласовете в ОСА на МЕБЕЛСИСТЕМ АД от всички останали акционери.
  • Срокът за приемане на Търговото предложение е 28 (двадесет и осем) дни, считано от деня, следващ деня на публикуване на настоящото съобщение в специализираната финансова страница Бюлетин Инвестор.БГ.

График

  • Начало на приемане на търгово предложение: 02 ноември 2023 г.
  • Краен срок за приемане: 30 ноември 2023 г.

Документи

Инструкции към инвестиционните посредници:

Във връзка с търговото предложение от страна на Бисер Христов Унтов към акционерите на “Мебелсистем” АД, обслужвано от ИП „Елана трейдинг” АД, моля да имате предвид следното:

  1. Заявленията за приемане/оттегляне на търговото предложение от индивидуалните клиенти се подават от 02.11.2023 г. до 30.11.2023 г., включително,в съответно обслужващия ги ИП, като същите не се изпращат на хартиен носителдо „Елана трейдинг” АД.
  2. В горепосочения период, моля да ни изпращате /на седмична база/ приложената форма-образец(в EXCEL-формат) с новопостъпилите заявления от Ваши клиенти на следния e-mail: alexiev@elana.netс копие до angelov@elana.net.

В края на периода очакваме да ни изпратите на същия e-mail обобщения списък на всички Ваши клиенти, приели търговото предложение, подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП).

ВНИМАНИЕ!На основа така постъпилата от Вас информация, в седмицата след 30.11.2023 г.на OTC-сегмента на Българска фондова борса за предварително договорени сделки ще бъдат регистрирани съответните сделки по изкупуването на акциите от Вашите клиенти (за което ще се свържем с вас предварително), като същите ще приключат на база доставка срещу плащане (DVP) с вальор T+2.

За допълнителни въпроси можете да се обаждате в бек-офиса на тел. 81 000 36 или 81 000 33.