Документи във връзка с Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници

 • Оповестяване на информация към 31.12.2015 г., съгласно изискванията на регламент ЕС 575/2013 PDF 219.63 KB
 • Оповестяване на информация към 31.12.2016 г., съгласно изискванията на регламент ЕС 575/2013 PDF 219.58 KB
 • Оповестяване на информация към 31.12.2017 г., съгласно изискванията на регламент ЕС 575/2013 PDF 124.97 KB
 • Оповестяване на информация към 31.12.2018 г., съгласно изискванията на регламент ЕС 575/2013 PDF 126.07 KB
 • Оповестяване на информация към 31.12.2019 г., съгласно изискванията на регламент ЕС 575/2013, Наредба 50 на КФН и Закона за пазарите на финансови инструменти PDF 228.81 KB
 • Оповестяване на информация към 31.12.2020 г., съгласно изискванията на регламент ЕС 575/2013, Наредба 50 на КФН и Закона за пазарите на финансови инструменти PDF 227.84 KB
 • Оповестяване на информация към 31.12.2021 г., съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2019/2033 PDF 556.68 KB
 • Оповестяване на собствения капитал към 31.12.2021 (EU I CC1.01, EU I CC1.02 и EU I CC1.03) XLSX 20.01 KB
 • Оповестяване на информация към 31.12.2022 г., съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2019/2033 PDF 297.83 KB
 • Оповестяване на собствения капитал към 31.12.2022 (EU I CC1.01, EU I CC1.02 и EU I CC1.03) XLSX 20.7 KB

Информация съгласно изискванията на делегиран Регламент (ЕС) 2017/576

 • Обобщен анализ PDF 179.13 KB
 • Капиталови инструменти - акции и депозитарни разписки XLSX 23.69 KB
 • Дългови инструменти - облигации XLSX 22.77 KB
 • Деривати върху лихвени проценти - суапове и форуърди XLSX 22.77 KB
 • Валутни деривати - фючърси и опции, допуснати до търговия на място на търговия, суапове, форуърдни споразумения и други валутни деривати XLSX 11.56 KB
 • Капиталови деривати - опции и фючърси, допуснати до търговия на място на търговия XLSX 11.27 KB
 • Стокови деривати - опции и фючърси, допуснати до търговия на място на търговия XLSX 11.26 KB
 • Договори за разлики XLSX 12.53 KB
 • Борсово търгувани продукти - фондове, облигации и стоки XLSX 11.51 KB
 • Обобщен анализ PDF 178.71 KB
 • Капиталови инструменти - акции и депозитарни разписки XLSX 27.12 KB
 • Дългови инструменти - облигации XLSX 22.73 KB
 • Деривати върху лихвени проценти - суапове и форуърди XLSX 11.3 KB
 • Валутни деривати - фючърси и опции, допуснати до търговия на място на търговия, суапове, форуърдни споразумения и други валутни деривати XLSX 11.56 KB
 • Капиталови деривати - опции и фючърси, допуснати до търговия на място на търговия XLSX 11.27 KB
 • Стокови деривати - опции и фючърси, допуснати до търговия на място на търговия XLSX 11.27 KB
 • Договори за разлики XLSX 12.45 KB
 • Борсово търгувани продукти - фондове, облигации и стоки XLSX 11.49 KB
 • Обобщен анализ PDF 175.08 KB
 • Капиталови инструменти - акции и депозитарни разписки XLSX 33.15 KB
 • Дългови инструменти - облигации XLSX 22.72 KB
 • Деривати върху лихвени проценти - суапове и форуърди XLSX 10.83 KB
 • Валутни деривати - фючърси и опции, допуснати до търговия на място на търговия, суапове, форуърдни споразумения и други валутни деривати XLSX 10.86 KB
 • Капиталови деривати - опции и фючърси, допуснати до търговия на място на търговия XLSX 10.79 KB
 • Стокови деривати - опции и фючърси, допуснати до търговия на място на търговия XLSX 10.92 KB
 • Договори за разлики XLSX 12.08 KB
 • Борсово търгувани продукти - фондове, облигации и стоки XLSX 10.79 KB
 • Обобщен анализ PDF 65.7 KB
 • Капиталови инструменти - акции и депозитарни разписки XLSX 33.05 KB
 • Дългови инструменти - облигации XLSX 22.72 KB
 • Деривати върху лихвени проценти - суапове и форуърди XLSX 10.76 KB
 • Валутни деривати - фючърси и опции, допуснати до търговия на място на търговия, суапове, форуърдни споразумения и други валутни деривати XLSX 10.77 KB
 • Капиталови деривати - опции и фючърси, допуснати до търговия на място на търговия XLSX 10.73 KB
 • Стокови деривати - опции и фючърси, допуснати до търговия на място на търговия XLSX 10.72 KB
 • Договори за разлики XLSX 11.9 KB
 • Борсово търгувани продукти - фондове, облигации и стоки XLSX 10.71 KB
 • Обобщен анализ PDF 112.5 KB
 • Капиталови инструменти - акции и депозитарни разписки XLSX 35.02 KB
 • Дългови инструменти - облигации XLSX 22.8 KB
 • Деривати върху лихвени проценти - суапове и форуърди XLSX 10.78 KB
 • Валутни деривати - фючърси и опции, допуснати до търговия на място на търговия, суапове, форуърдни споразумения и други валутни деривати XLSX 10.72 KB
 • Капиталови деривати - опции и фючърси, допуснати до търговия на място на търговия XLSX 10.76 KB
 • Стокови деривати - опции и фючърси, допуснати до търговия на място на търговия XLSX 10.74 KB
 • Договори за разлики XLSX 10.99 KB
 • Борсово търгувани продукти - фондове, облигации и стоки XLSX 10.73 KB

Информация съгласно изискванията на делегиран Регламент 2017/575