Като лицензиран инвестиционен посредник, ЕЛАНА Трейдинг предлага редица услуги като регистрационен агент.

Прехвърляне на ценни книжа

Необходими документи за представяне в инвестиционен център ЕЛАНА:
 • Документи, с които да се легитимирате или да докажете представителство;
 • Договор за покупко-продажба между страните по сделката - оригинал от договора остава за съхранение при инвестиционния посредник;
 • Оригинален документ, удостоверяващ собствеността върху ценните книжа, предмет на сделката (удостоверение за притежавани акции).
Какво трябва да направите:
 • Да посетите с необходимите документи най-близкия до Вас инвестиционен център ЕЛАНА;
 • Да подпишете Договор за регистрационно агентство с ЕЛАНА Трейдинг – договорът се попълва от консултантите в инвестиционния център; (Вижте как изглежда Договор за регистрационно агентство)
 • Да попълните бланка по образец за прехвърляне на ценни книжа – попълва се на място. (Вижте как изглежда Нареждане за прехвърляне на ценни книжа)
Такси и комисионни:
Регистрация на предварително договорени сделкиПо договаряне (минимум 25 лв.)


Дарение на ценни книжа

Необходими документи за представяне в инвестиционен център ЕЛАНА:
 • Документи, с които да се легитимирате или да докажете представителство;
 • Договор за дарение - оригиналът на договора остава за съхранение при инвестиционния посредник;
 • Оригинален документ, удостоверяващ собствеността върху ценните книжа, предмет на сделката (удостоверение за притежавани акции)
 • Удостоверение за платен данък, когато такъв е дължим - не се облагат с данък имуществата, придобити по дарение между роднини по права линия и между съпрузи.
Какво трябва да направите:
 • Да посетите с необходимите документи най-близкия до Вас инвестиционен център ЕЛАНА;
 • Да подпишете Договор за регистрационно агентство с ЕЛАНА Трейдинг – договорът се попълва от консултантите в инвестиционния център; (Вижте как изглежда Договор за регистрационно агентство)
 • Да попълните бланка по образец за дарение на ценни книжа – попълва се на място. (Вижте как изглежда Нареждане за прехвърляне на ценни книжа)
Такси и комисионни:
Регистрация на процедура по дарение на ценни книжа30 лв.


Наследяване на ценни книжа

Процесът по наследяване на акции включва два етапа. Изготвяне на справка за наличността по сметките на починалото лице в Централен депозитар и прехвърляне на ценните книжа по сметки на наследниците. Изискват се различни документи в случай на наследяване по завещание/завет.

Необходими документи за представяне в инвестиционен център ЕЛАНА:
При наследяване по завещание:
 1. Удостоверение за наследници
 2. Нотариално заверен препис от саморъчно или нотариално завещание изготвено в изискуемата от Закона за наследствата форма
 3. Протокол от нотариус за обявяване на завещанието
 4. Удостоверение за платен данък. Данък върху наследството не се заплаща от преживелия съпруг и от наследниците по права линия без ограничения
 5. Документи за самоличност на наследника заявител
 6. В случай на пълномощие:
  • документи идентифициращи пълномощника
  • документ идентифициращ упълномощителя
  • нотариално заверено пълномощно с изрични права за извършваните операции в оригинал
При наследяване по закон:
 1. Удостоверение за наследници
 2. Договор за доброволна делба между всички наследници по удостоверение за наследници, нотариално заверен. В договора се включват всички ценни книжа, предмет на наследството, освен онези които са обект на наследяване по правоприемство по завет.
 3. Документи за самоличност на наследниците, които получават дял от наследството
 4. Документ удостоверяващ собствеността върху ценните книжа – депозитарна разписка, временно удостоверение. Ако такъв документ липсва се представя декларация свободен текст за това обстоятелство и се подписва от всички наследници или упълномощени от тях лица.
 5. Удостоверение за платен данък. Данък върху наследството не се заплаща от преживелия съпруг и от наследниците по права линия без ограничения
 6. В случай на пълномощие:
  • Документи, идентифициращи пълномощника
  • Документ, идентифициращ упълномощителя
  • нотариално заверено пълномощно с изрични права за извършваните операции в оригинал
Какво трябва да направите:
Такси и комисионни:
Регистрация на процедура по наследяване на ценни книжа40 лв. + 10 лв. за всеки следващ трансфер


Промяна на лични данни

Услуга, която се предлага при желание на собственика на ценните книжа да се коригира персоналната му информация в регистъра на Централен депозитар. Услугата важи за всички ценни книжа без компенсаторните инструменти.

Необходими документи за представяне в инвестиционен център ЕЛАНА:
 • Документи, с които да се легитимирате или да докажете представителство – при опълномощяване, пълномощното трябва да е изрично за случая;
 • Всички налични удостоверения за притежавани акции, които притежава;
 • Когато се променя ЕГН, се предоставя документ от ЕСГРАОН или служба „Гражданско състояние“ към съответната община, за имената и ЕГН на лицето;
 • Съдебно решение или друг акт за промяна на името (граждански брак), когато промяната на личните данни е реализирана чрез подобни актове;
 • За юридическо лице - съдебно решение за вписана в съответните регистри промяна в данните на лицето.
Какво трябва да направите:
 • Да посетите с необходимите документи най-близкия до Вас инвестиционен център ЕЛАНА;
 • Да подпишете Договор за регистрационно агентство с ЕЛАНА Трейдинг – договорът се попълва от консултантите в инвестиционния център; (Вижте как изглежда Договор за регистрационно агентство)
 • Да попълните бланка по образец Искане за промяна на лични данни. (Вижте как изглежда Искане за промяна на лични данни)
Такси и комисионни:
Процедура по промяна на персонални данниПо договаряне


Издаване на дубликат на удостоверение за притежавани акции

При изгубено удостоверение за притежавани акции, собствениците на ценни книжа могат да ползват услугата издаване на дубликат.

Необходими документи за представяне в инвестиционен център ЕЛАНА:
 • Документи, с които да се легитимирате или да докажете представителство
Какво трябва да направите:
 • Да посетите с необходимите документи най-близкия до Вас инвестиционен център ЕЛАНА;
 • Да подпишете Договор за регистрационно агентство с ЕЛАНА Трейдинг – договорът се попълва от консултантите в инвестиционния център; (Вижте как изглежда Договор за регистрационно агентство)
 • Да попълните бланка по образец Искане за дубликат на депозитарна разписка.
Такси и комисионни:
Издаване на дубликат на удостоверение за притежание на акции за физически лица15 лв.
Издаване на дубликат на удостоверение за притежание на акции за юридически лицаПо договаряне.


Справка за портфейл от ценни книжа в Централен депозитар

Услугата съдържа обикновена справка за портфейл и разширена справка.

Обикновената справка включва информация за емисиите акции по сметки на титуляра.

Разширената справка включва и номерата на посредниците, при които се намират сметките.

Необходими документи за представяне в инвестиционен център ЕЛАНА:
 • Документи, с които да се легитимирате или да докажете представителство;
 • При разширена справка - титулярът трябва да упълномощи чрез нотариално заверено пълномощно конкретен служител на регистрационния агент да получи разширената справка за портфейл от Централен депозитар.
Какво трябва да направите:
 • Да посетите с необходимите документи най-близкия до Вас инвестиционен център ЕЛАНА;
 • Да подпишете Договор за регистрационно агентство с ЕЛАНА Трейдинг – договорът се попълва от консултантите в инвестиционния център; (Вижте как изглежда Договор за регистрационно агентство)
 • Да попълните бланка по образец Искане за справка за портфейл.
Такси и комисионни:
Справка за портфейл за физически лица30 лв.
Справка за портфейл за юридически лица200 лв.