ЕЛАНА Еврофонд e печелил множество награди за представянето си в категория консервативен фонд. Има доходност от близо 4% на годишна база от създаването си. Взаимен фонд с консервативна стратегия, запазваща покупателната стойност на парите Ви.

cover

Защо ЕЛАНА Еврофонд?

 • Взаимен фонд с консервативен профил - фондът инвестира основно във финансови инструменти с нисък риск като облигации и депозити. Малък компонент от 20% в акции дава възможност за по-висока доходност от депозитите.
 • Първо място сред консервативните фондове в националната класация на Investor.bg за 2022, 2019, 2018, 2017 и 2016 г.
 • Всяка година в челната тройка на националната класация на Moitepari.bg в периода от 2014 до 2022 г.
 • Можете да теглите натрупана доходност, когато пожелаете.
 • Не плащате данъци върху придобития доход от фонда (местни лица).

Препоръчителен хоризонт на инвестицията: Минимум 1 година.

Заглавие?!

#1 за 2016, 2017, 2018, 2019 и 2022 в класацията на Investor.bg в категорията "Смесен консервативен фонд"

cover

За фонда

ДФ ЕЛАНА Еврофонд е взаимен фонд с консервативен профил в евро. Инвестира основно в дългови ценни книжа, инструменти на паричния пазар и само до 20% в акции, при определени пазарни условия. Подходящ за инвеститори, които предпочитат нисък риск и сравнително по-висока доходност от традиционните спестовни продукти. Може да се теглят и внасят суми по всяко време. Не се плащат данъци върху получената печалба.

Профил
Консервативен

Съвет: Колкото по-рисков е един фонд, е по-препоръчително вашата позиция в него да е дългосрочна

Параметри
Валута: EUR
Минимална инвестиция: Няма
Начало на публично предлагане: 01 юли 2009 г.

 

Портфолио Мениджър

Ивайло Пенев CFA, MBA

Изпълнителен директор и ръководител отдел "Управление на активи" на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт

Радостин Бакърджиев CFA, FRM

Портфолио мениджър в УД ЕЛАНА Фонд Мениджмънт

Тихомир Каунджиев

Портфолио мениджър в УД ЕЛАНА Фонд Мениджмънт

Резултати

-0.15%

За един месец

2.00%

От началото
на годината

10.19%

За 1 година

2.73%

За 3 години

3.21%

За 5 години

3.65%

От създаването
на фонда

4.52%

Коефициент
на Шарп

2.24%

Стандартно
отклонение

 • Посочената доходност е анюализирана (на годишна база). Доходността се изчислява на база нетната стойност на един дял. Стандартното отклонение се изчислява на база седмично изменение на НСА на дял за 1 година. По-висока стойност на стандартно отклонение показва поет по-голям риск.
 • Анюализираната доходност показва еквивалентната годишна доходност, като се взема предвид историята на доходността за периода на държане.
 • Всички представени доходности са след начислени мениджърски такси.

История НСА на 1 дял

Примерна инвестиция

Превърнете процентите в цифри. Калкулаторът ще покаже резултатите на примерната инвестиция, според зададените от Вас параметри.

Получените данни са прогнозни. Вашата възвръщаемост ще варира в зависимост от начина, по който функционира пазарът и от това колко дълго съхранявате Вашата инвестиция.

Общо за периода: Инвестирана сума: 0.00лв. Доход: 0.00лв. Натрупана сума: 0.00лв.

Цени и такси

Цени и състояние на активи

към 19 апр 2024 г.

Цена за емитиране на 1 дял

172.6392 €

Цена за обратно изкупуване на 1 дял

170.0879 €

НСА на 1 дял

170.0879 €

НСА на фонда

11,901,563.54 €

Брой дялове в обращение

69,973.01
Такси и комисиони

към 19 апр 2024 г.

Такса за емитиране на дялове

до 1,5%*

Такса за обратно изкупуване

0%

Мениджърска комисиона от средната годишна НСА

1%
Банкова информация

Банка депозитор

Юробанк България АД

ISIN

BG9000006098

IBAN в евро (€)

BG93BPBI79421479475101

IBAN в лева (лв.)

BG14BPBI79421079475101

Посочената цена на ДФ ЕЛАНА Еврофонд е за суми до 50 000 EUR; Информация за цените при различните прагове, може да получите от следния линк: Цени на акции/дялове

* Такса за емитиране на дялове

 • 1.5 % - за сума до EUR 49 999.99 (включително)
 • 1.0 % - за сума от EUR 50 000.00 до EUR 149 999.99 (включително)
 • 0.5 % - за сума от EUR 150 000.00 до EUR 249 999.99 (включително)
 • 0.0 % - за сума равна или по-голяма от EUR 250 000.00

Цените са валидни за поръчки, подадени през предишния работен ден до 16 ч. Поръчките за продажба и/или обратно изкупуване на дялове на Фонда, подадени преди 16 ч. на работния ден, се считат подадени в същия този ден. Поръчките за продажба и/или за обратно изкупуване на дялове на Фонда, подадени след 16 ч. на работния ден, се считат подадени на следващия работен ден. При прехвърляне на нетната сума на инвестицията в друг фонд ЕЛАНА не се заплащат такси емитиране и обратно изкупуване.

Как да инвестирам

 1. Стъпка

  Подписване на договор

  Посетете страницата за електронно подписване на договор с ЕЛАНА Фонд Мениджмънт. Необходимо е да подготвите и приложите към онлайн регистрацията сканирани следните документи:

  • Сканирано двустранно копие на лична карта с висока резолюция;
  • Сканирано копие или електронен файл за платена комунална услуга (ток, вода, парно) или банково извлечение, документът трябва да съдържа или имената на титуляра и неговия адрес по лична карта, или имената на титуляра и неговото ЕГН;
  • Снимка с ясна резолюция, на която вие държите документа си за самоличност до лицето си.

 2. Стъпка

  Потвърждение

  Служител от ЕЛАНА Фонд Мениджмънт ще се свърже с вас, за да потвърди вашия договор.

 3. Стъпка

  Превод на средства

  След като станете клиент на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, сумата, която желаете да инвестирате, внасяте в брой на каса в най-близкия до вас инвестиционен център ЕЛАНА или превеждате по банков път по банковата сметка на избрания от вас фонд.

 4. Стъпка

  Покупка на дялове

  Поръчки за емитиране и обратно изкупуване на дялове може да направите онлайн в инвеститорския хъб ELANA Online.

  Поръчките се подават непосредтвено след превода към избрания от Вас фонд.

 1. Стъпка

  Подписване на договор

  Посетете най-близкия до вас инвестиционен център ЕЛАНА, като носите със себе си вашата лична карта. Служител на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт ще ви съдейства за попълване на необходимата информация и подписване на рамков договор.

 2. Стъпка

  Превод на средства

  Сумата, която желаете да инвестирате, внасяте в брой на каса или превеждате по банков път по банковата сметка на избрания фонд.

 3. Стъпка

  Покупка на дялове

  Подписвате поръчка за покупка на дялове на избрания от вас фонд.

 4. Стъпка

  Потвърждение

  Получавате потвърждение не по-късно от първия работен ден след изпълнението на поръчката.

 1. Стъпка

  Подписване на договор

  Свържете се със служител на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, от който ще получите бланки на необходимите документи и инструкции. Документите следва да бъдат подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП). Подписаните документи се изпращат по електронна поща на следния имейл адрес: spesti@elana.net

 2. Стъпка

  Потвърждаване

  Служител от ЕЛАНА Фонд Мениджмънт ще се свърже с вас, за да потвърди вашия договор.

 3. Стъпка

  Превод на средства

  След като станете клиент на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, сумата, която желаете да инвестирате, внасяте в брой на каса в най-близкия до вас инвестиционен център ЕЛАНА или превеждате по банков път по банковата сметка на избрания от вас фонд.

 4. Стъпка

  Покупка на дялове

  Поръчки за емитиране и обратно изкупуване на дялове може да направите онлайн в инвеститорския хъб ELANA Online.

 1. Стъпка

  Подписване на договор

  Свържете се със служител на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, от който ще получите бланки на необходимите документи и инструкции. Документите следва да бъдат подписани в присъствието на нотаруис. Подписаните документи се изпращат в оригинал по пощата на адрес:

  На вниманието отдел "Продажби"
  ЕЛАНА Фонд Мениджмънт
  Ул. Лъчезар Станчев 5
  Софарма Бизнес Тауърс, Кула Б, ет. 12
  София 1797
  Тел: (02) 81 000 70

 2. Стъпка

  Потвърждаване

  Служител от ЕЛАНА Фонд Мениджмънт ще се свърже с вас, за да потвърди вашия договор.

 3. Стъпка

  Превод на средства

  След като станете клиент на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, сумата, която желаете да инвестирате, внасяте в брой на каса в най-близкия до вас инвестиционен център ЕЛАНА или превеждате по банков път по банковата сметка на избрания от вас фонд.

 4. Стъпка

  Покупка на дялове

  Поръчки за емитиране и обратно изкупуване на дялове може да направите онлайн в инвеститорския хъб ELANA Online.

Документи

Документи на фонда

 • Правила на ДФ ЕЛАНА Еврофонд PDF 515.25 KB

 • Основен информационен документ PDF 260.20 KB

 • Проспект за предлагане на дялове на ДФ ЕЛАНА Еврофонд PDF 855.21 KB

Отчети

 • Структура на портфейла на ДФ ЕЛАНА Еврофонд към 31 март 2024 г. PDF 112.56 KB

 • Сценарии за резултатите, март 2024 PDF 151.43 KB

 • Допълнителна информация към годишен финансов отчет на ДФ ЕЛАНА Еврофонд за 2023 г. XLS 574.50 KB

Често задавани въпроси

Инвестирането в дялове на договорния фонд освен ползи носи и определени рискове, като ликвиден, оперативен, лихвен, валутен, политически риск, макроикономически риск, валутен риск, риск от концентрация и др. Пълна информация за рисковете може да бъде открита в проспекта в раздел Документи на съответния фонд.

ДФ ЕЛАНА Еврофонд е взаимен фонд с ниско рисков профил. Средствата на фонда се инвестират в ниско рискови инструменти като дългови книжа и банкови депозити.

ДФ ЕЛАНА Еврофонд инвестира основно в дългови ценни книжа и депозити. Възможно е да инвестира до 20% от портфейла в български и чуждестранни акции в подходящи пазарни условия.

 • ДФ ЕЛАНА Еврофонд е подходящ за инвеститори, които не са склонни да поемат висок риск при инвестиране, но желаят да се възползват от предимствата на взаимните фондове. Необходимо им е да имат непрекъснат достъп до парите си и по-висока доходност за своите спестявания, отколкото могат да получат от традиционните спестовни продукти.
 • ДФ ЕЛАНА Еврофонд е подходящ за индивидуални и институционални инвеститори, които не биха теглили средствата си в рамките на минимум 1 година.

Попълнете анкетата и проверете подходящ ли е фондът за Вас.

 • Таксата за покупка на дялове от ДФ ЕЛАНА Еврофонд при се определя като процент върху инвестираната сума на база 4 прага, както следва:
  1.5 % - за сума до EUR 49 999.99 (включително)
  1.0 % - за сума от EUR 50 000.00 до EUR 149 999.99 (включително)
  0.5 % - за сума от EUR 150 000.00 до EUR 249 999.99 (включително)
  0.0 % - за сума равна или по-голяма от EUR 250 000.00
 • НЯМА такси за обратно изкупуване
 • Инвеститорите не дължат такси за допълнителните услуги, които получават от УД ЕЛАНА Фонд Мениджмънт.
 • Мениджърска комисиона – това е годишно възнаграждение за управлението на фонда, което е определено с максимален размер от 0.75% от средната годишна нетна стойност на активите при този конкретен фонд. То не се заплаща отделно от всеки инвеститор, а се начислява при всяко определяне на нетната стойност на активите на фонда и се разпределя между всички. Посоченият размер на възнаграждението е максимален - по своя преценка в определени дни управляващото дружество може да не начисли никакво или да начисли по-малко от допустимото възнаграждение.

Банка ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД, град София
Идентификационен код BIC BPBIBGSF
В Евро IBAN BG93 BPBI 7942 1479 4751 01
В Лева IBAN BG14 BPBI 7942 1079 4751 01
Бенефициент ДФ ЕЛАНА Еврофонд, София 1000, ул. "Кузман Шапкарев" 4
Основание за превод Покупка на дялове от ЕЛАНА Еврофонд, Трите имена на притежателя

Няма определен минимум за участие с дял във фонда. Винаги подавате поръчка за определена сума, която сте избрали да инвестирате. ДФ ЕЛАНА Еврофонд издава цели и частични дялове. Така че Вашата сума ще бъде изчислена в цели и частични дялове, които ще притежавате. Поръчката на клиента се изпълнява до размера на внесената от него сума, разделена на определената емисионна стойност на един дял, като броят на закупените цели дялове се закръглява към по-малкото цяло число, а срещу остатъка от внесената сума се издава частичен дял, описан до четвъртия знак след десетичната запетая, по реда, предвиден в правилата на Централния депозитар.

Можете да изтеглите парите си заедно с натрупаната доходност във всеки момент, когато пожелаете. Поръчки за обратно изкупуване се приемат в инвестиционни центрове ЕЛАНА всеки ден до 16 ч., както и онлайн чрез инвеститорския хъб ELANA Online. Изпълняват се в рамките на минимум 3 работни дни.

Според българското законодателство данъци върху печалба от български взаимни фондове не се заплащат. Така че можете да разполагате с цялата сума, която спечелите.

Инвеститорите във фондове ЕЛАНА получават редица безплатни информационни услуги като клиенти на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт.

 • Актуалното състояние на всичките си инвестиции може да следите 24/7 в инвеститорския хъб ELANA Online
 • Получавате Месечни анализи, където можете да прочетете какво мислят портфолио мениджърите за състоянието на финансовите пазари и какви ще бъдат техните действия в управлението на фондове ЕЛАНА, съвети от финансовите консултанти на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт и новини от останалите бизнеси на Групата ЕЛАНА.

ЕЛАНА Фонд Мениджмънт е един от първите лицензирани фонд мениджъри в страната (вижте регистрацията на сайта на КФН тук). Компанията управлява взаимни фондове, които са регулирани от Комисията за финансов надзор според европейското законодателство. Всеки фонд в България започва да предлага публично дялове само след одобрени документи от Комисията за финансов надзор. 

Основните документи за всеки фонд, с които трябва да се запознаете са:

 • Проспект на фонда
 • Ключова информация за инвеститорите
 • Правила за функциониране на фонда

Жалби за нарушени интереси се изпращат в Комисията за финансов надзор

Инвестицията в ДФ ЕЛАНА Еврофонд е в евро. Цените на дяловете на фонда се обявяват в евро.

Свържете се консултант

Ралица Григорова

Ралица Григорова

Консултант