ЕЛАНА Фонд Свободни Пари e фонд с консервативен профил, който инвестира основно в депозити, дългови книжа и инструменти на паричния пазар. 

cover

Защо ЕЛАНА Фонд Свободни Пари?

 • Взаимен фонд с подчертано консервативен профил в български лева.
 • Фондът инвестира във финансови инструменти с нисък риск като депозити и облигации.
 • Не се плащат никакви такси при внасяне и теглене, така че честите вноски и тегления не водят до разходи.
 • Не се плащат данъци върху печалбата от фонда (местни лица).

Препоръчителен хоризонт на инвестицията: Минимум 1 година.

cover

За фонда

Фонд с консервативен профил, който инвестира основно в депозити, дългови книжа и инструменти на паричния пазар. Предлага на инвеститорите добра доходност за ниско рискова инвестиция и висока ликвидност - теглят и внасят средства без такси, когато поискат. Върху получената доходност от фонда не се плащат данъци. Още в първата година на своето съществуване ЕЛАНА Фонд Свободни Пари (бивш ЕЛАНА Фонд Паричен Пазар) беше награден като Инвестиционен продукт 2007 г. на Международно финансово изложение „Банки, Инвестиции, Пари”. Това е фондът, който постигна най-висока доходност на българския пазар през критичната 2008 г. 

Профил
Консервативен

Съвет: Колкото по-рисков е един фонд, е по-препоръчително вашата позиция в него да е дългосрочна

Параметри
Валута: BGN
Минимална инвестиция: Няма
Начало на публично предлагане: 31 окт 2007 г.

 

Портфолио Мениджър

Ивайло Пенев CFA, MBA

Изпълнителен директор и ръководител отдел "Управление на активи" на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт

Радостин Бакърджиев CFA, FRM

Портфолио мениджър в УД ЕЛАНА Фонд Мениджмънт

Тихомир Каунджиев

Портфолио мениджър в УД ЕЛАНА Фонд Мениджмънт

Резултати

0.61%

За един месец

7.12%

От началото
на годината

7.69%

За 1 година

-0.23%

За 3 години

0.22%

За 5 години

2.91%

От създаването
на фонда

3.30%

Коефициент
на Шарп

2.23%

Стандартно
отклонение

 • Посочената доходност е анюализирана (на годишна база). Доходността се изчислява на база нетната стойност на един дял. Стандартното отклонение се изчислява на база седмично изменение на НСА на дял за 1 година. По-висока стойност на стандартно отклонение показва поет по-голям риск.
 • Анюализираната доходност показва еквивалентната годишна доходност, като се взема предвид историята на доходността за периода на държане.
 • Всички представени доходности са след начислени мениджърски такси.

История НСА на 1 дял

Примерна инвестиция

Превърнете процентите в цифри. Калкулаторът ще покаже резултатите на примерната инвестиция, според зададените от Вас параметри.

Получените данни са прогнозни. Вашата възвръщаемост ще варира в зависимост от начина, по който функционира пазарът и от това колко дълго съхранявате Вашата инвестиция.

Общо за периода: Инвестирана сума: 0.00лв. Доход: 0.00лв. Натрупана сума: 0.00лв.

Цени и такси

Цени и състояние на активи

към 11 дек 2023 г.

Цена за емитиране на 1 дял

158.7083 BGN

Цена за обратно изкупуване на 1 дял

158.7083 BGN

НСА на 1 дял

158.7083 BGN

НСА на фонда

9,761,135.22 BGN

Брой дялове в обращение

61,503.64
Такси и комисиони

към 11 дек 2023 г.

Такса за емитиране на дялове

0%

Такса за обратно изкупуване

0%

Мениджърска комисиона от средната годишна НСА

0,65%
Банкова информация

Банка депозитор

Юробанк България АД

ISIN

BG9000015073

IBAN в лева (лв.)

BG46BPBI79421076254901

Цените са валидни за поръчки, подадени през предишния работен ден до 16 ч. Поръчките за продажба и/или обратно изкупуване на дялове на Фонда, подадени преди 16 ч. на работния ден, се считат подадени в същия този ден. Поръчките за продажба и/или за обратно изкупуване на дялове на Фонда, подадени след 16 ч. на работния ден, се считат подадени на следващия работен ден. При прехвърляне на нетната сума на инвестицията в друг фонд ЕЛАНА не се заплащат такси емитиране и обратно изкупуване.

Как да инвестирам

 1. Стъпка

  Подписване на договор

  Посетете страницата за електронно подписване на договор с ЕЛАНА Фонд Мениджмънт. Необходимо е да подготвите и приложите към онлайн регистрацията сканирани следните документи:

  • Сканирано двустранно копие на лична карта с висока резолюция
  • Сканирано копие или електронен файл за платена комунална услуга (ток, вода, парно) или банково извлечение, документът трябва да съдържа или имената на титуляра и неговия адрес по лична карта, или имената на титуляра и неговото ЕГН;
  • Снимка с ясна резолюция, на която вие държите документа си за самоличност до лицето си.

 2. Стъпка

  Потвърждение

  Служител от ЕЛАНА Фонд Мениджмънт ще се свърже с вас, за да потвърди вашия договор.

 3. Стъпка

  Превод на средства

  След като станете клиент на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, сумата, която желаете да инвестирате, внасяте в брой на каса в най-близкия до вас инвестиционен център ЕЛАНА или превеждате по банков път по банковата сметка на избрания от вас фонд.

 4. Стъпка

  Покупка на дялове

  Поръчки за емитиране и обратно изкупуване на дялове може да направите онлайн в инвеститорския хъб ELANA Online.

  Поръчките се подават непосредтвено след превода към избрания от Вас фонд.

 1. Стъпка

  Подписване на договор

  Посетете най-близкия до вас инвестиционен център ЕЛАНА, като носите със себе си вашата лична карта. Служител на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт ще ви съдейства за попълване на необходимата информация и подписване на рамков договор.

 2. Стъпка

  Превод на средства

  Сумата, която желаете да инвестирате, внасяте в брой на каса или превеждате по банков път по банковата сметка на избрания фонд.

 3. Стъпка

  Покупка на дялове

  Подписвате поръчка за покупка на дялове на избрания от вас фонд.

 4. Стъпка

  Потвърждение

  Получавате потвърждение не по-късно от първия работен ден след изпълнението на поръчката.

 1. Стъпка

  Подписване на договор

  Свържете се със служител на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, от който ще получите бланки на необходимите документи и инструкции. Документите следва да бъдат подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП). Подписаните документи се изпращат по електронна поща на следния имейл адрес: spesti@elana.net

 2. Стъпка

  Потвърждаване

  Служител от ЕЛАНА Фонд Мениджмънт ще се свърже с вас, за да потвърди вашия договор.

 3. Стъпка

  Превод на средства

  След като станете клиент на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, сумата, която желаете да инвестирате, внасяте в брой на каса в най-близкия до вас инвестиционен център ЕЛАНА или превеждате по банков път по банковата сметка на избрания от вас фонд.

 4. Стъпка

  Покупка на дялове

  Поръчки за емитиране и обратно изкупуване на дялове може да направите онлайн в инвеститорския хъб ELANA Online.

 1. Стъпка

  Подписване на договор

  Свържете се със служител на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, от който ще получите бланки на необходимите документи и инструкции. Документите следва да бъдат подписани в присъствието на нотаруис. Подписаните документи се изпращат в оригинал по пощата на адрес:

  На вниманието отдел "Продажби"
  ЕЛАНА Фонд Мениджмънт
  Ул. Лъчезар Станчев 5
  Софарма Бизнес Тауърс, Кула Б, ет. 12
  София 1797
  Тел: (02) 81 000 70

 2. Стъпка

  Потвърждаване

  Служител от ЕЛАНА Фонд Мениджмънт ще се свърже с вас, за да потвърди вашия договор.

 3. Стъпка

  Превод на средства

  След като станете клиент на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, сумата, която желаете да инвестирате, внасяте в брой на каса в най-близкия до вас инвестиционен център ЕЛАНА или превеждате по банков път по банковата сметка на избрания от вас фонд.

 4. Стъпка

  Покупка на дялове

  Поръчки за емитиране и обратно изкупуване на дялове може да направите онлайн в инвеститорския хъб ELANA Online.

Документи

Документи на фонда

 • Основен информационен документ PDF 257.94 KB

 • Проспект за предлагане на дялове на ДФ ЕЛАНА Фонд Свободни Пари PDF 469.70 KB

 • Правила на ДФ ЕЛАНА Фонд Свободни Пари PDF 468.83 KB

Отчети

 • Структура на портфейла на ДФ ЕЛАНА Фонд Свободни Пари към 30 ноември 2023 г. PDF 107.40 KB

 • Сценарии за резултатите, ноември 2023 PDF 151.61 KB

 • Структура на портфейла на ДФ ЕЛАНА Фонд Свободни Пари към 31 октомври 2023 г. PDF 121.84 KB

Често задавани въпроси

Инвестирането в дялове на договорния фонд освен ползи носи и определени рискове, като ликвиден, оперативен, лихвен, валутен, политически риск, макроикономически риск, валутен риск, риск от концентрация и др. Пълна информация за рисковете може да бъде открита в проспекта в раздел Документи на съответния фонд.

ДФ ЕЛАНА Фонд Свободни Пари (бивш ЕЛАНА Фонд Паричен Пазар) е с ниско рисков профил. Това означава, че инвестира в ниско рискови финансови инструменти като депозити и дългови ценни книжа.

ДФ ЕЛАНА Фонд Свободни Пари (бивш ЕЛАНА Фонд Паричен Пазар) инвестира до 100% от активите си в депозити, а също и в дългови ценни книжа като държавни ценни книжа (ДЦК), корпоративни и общински облигации, а също и в чуждестранни дългови ценни книжа, които се търгуват на регулирани международни пазари. Има възможност за репо сделки и също за инвестиция в акции до 10% от активите на фонда.

ДФ ЕЛАНА Фонд Свободни Пари (бивш ЕЛАНА Фонд Паричен Пазар) е подходящ както за дългосрочна инвестиция за постигане на по-висока доходност от депозити, така и за краткосрочна инвестиция при налични свободни средства за кратки периоди.

 • За дългосрочни инвеститори, които искат да увеличат спестяванията си в период 3-5 и повече години, за да съберат пари за скъпо пътуване, за образование на децата или друг дългосрочен план, фондът дава възможност с нисък риск да се формира допълнителен доход върху спестените средства, върху който не се плаща данък, тъй като капиталовите печалби са освободени от облагане. Поради липсата на такси за вход и изход и възможността за теглене и добавяне на средства, когато пожелаете, можете да ползвате междувременно получения доход по всяко време.
 • За краткосрочни инвестиции фондът е много удобен за ефективно управление на оборотни средства. Когато една фирма разполага със свободни парични средства за определени периоди, тя може да ги увеличи, като не плаща никакви разходи около това - не плаща също данъци върху спечелените средства.

Попълнете анкетата и проверете подходящ ли е фондът за Вас.

 • За покупка или продажба на дялове от ДФ ЕЛАНА Фонд Свободни Пари (бивш ЕЛАНА Фонд Паричен Пазар) не се начисляват никакви такси. Инвеститорите също не дължат такси за допълнителните услуги, които получават от УД ЕЛАНА Фонд Мениджмънт.
 • Мениджърска комисиона – това е годишно възнаграждение за управлението на фонда, което е определено с максимален размер от 0.65% от средната годишна нетна стойност на активите при този конкретен фонд. То не се заплаща отделно от всеки инвеститор, а се начислява при всяко определяне на нетната стойност на активите на фонда и се разпределя между всички. Посоченият размер на възнаграждението е максимален - по своя преценка в определени дни управляващото дружество може да не начисли никакво или да начисли по-малко от допустимото възнаграждение.

Банка ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД, град София
Идентификационен код BIC BPBIBGSF
В Лева IBAN BG46 BPBI 7942 1076 2549 01
Бенефициент ДФ ЕЛАНА Фонд Свободни Пари, София 1000, ул. "Кузман Шапкарев" 4
Основание за превод Покупка на дялове от ЕЛАНА Фонд Свободни Пари, Трите имена на притежателя

Няма определен минимум за участие с дял във фонда. Винаги подавате поръчка за определена сума, която сте избрали да инвестирате. ДФ ЕЛАНА Фонд Свободни Пари издава цели и частични дялове. Така че Вашата сума ще бъде изчислена в цели и частични дялове, които ще притежавате. Поръчката на клиента се изпълнява до размера на внесената от него сума, разделена на определената емисионна стойност на един дял, като броят на закупените цели дялове се закръглява към по-малкото цяло число, а срещу остатъка от внесената сума се издава частичен дял, описан до четвъртия знак след десетичната запетая, по реда, предвиден в правилата на Централния депозитар.

Можете да изтеглите парите си заедно с натрупаната доходност във всеки момент, когато пожелаете. Поръчки за обратно изкупуване се приемат в инвестиционни центрове ЕЛАНА всеки ден до 16 ч., както и онлайн чрез инвеститорския хъб ELANA Online. Изпълняват се в рамките на минимум 3 работни дни.

Според българското законодателство данъци върху печалба от български взаимни фондове не се заплащат. Така че можете да разполагате с цялата сума, която спечелите.

Инвеститорите във фондове ЕЛАНА получават редица безплатни информационни услуги като клиенти на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт.

 • Актуалното състояние на всичките си инвестиции може да следите 24/7 в инвеститорския хъб ELANA Online
 • Получавате Месечни анализи, където можете да прочетете какво мислят портфолио мениджърите за състоянието на финансовите пазари и какви ще бъдат техните действия в управлението на фондове ЕЛАНА, съвети от финансовите консултанти на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт и новини от останалите бизнеси на Групата ЕЛАНА.

ЕЛАНА Фонд Мениджмънт е един от първите лицензирани фонд мениджъри в страната (вижте регистрацията на сайта на КФН тук). Компанията управлява взаимни фондове, които са регулирани от Комисията за финансов надзор според европейското законодателство. Всеки фонд в България започва да предлага публично дялове само след одобрени документи от Комисията за финансов надзор.

Основните документи за всеки фонд, с които трябва да се запознаете са:

 • Проспект на фонда
 • Ключова информация за инвеститорите
 • Правила за функциониране на фонда

Жалби за нарушени интереси се изпращат в Комисията за финансов надзор.

Инвестицията в ДФ ЕЛАНА Фонд Свободни Пари е в български лева. Цените на дяловете на фонда се обявяват в левове.

Свържете се консултант

Ралица Григорова

Ралица Григорова

Консултант

Започнете да инвестирате