ELANA Ned Davis Research Dynamic Strategy e фонд с автоматизирано инвестиране в борсово търгувани фондове (ETFs). Това е автоматизирана инвестиционна стратегия, която се управлява от модел, създаден от известната американска компания Ned Davis Research (NDR).

cover

Защо ELANA Ned Davis Research Dynamic Strategy?

 • Динамична автоматизирана инвестиционна стратегия в борсово търгувани фондове.
 • Подходът, избран от инвестиционната философия на известната американска компания Ned Davis Research, е помогнал на много инвеститори да преминат с резултати през възходи и спадове на финансовите пазари, в период от 40 години.
 • ETF-и с акции и облигации от САЩ, развитите пазари (Европа, Канада, Австралия, Япония и др.) и развиващите се пазари (Бразилия, Русия, ЦИЕ, Близкия Изток, Азия).
 • Достъп до ETF-и от САЩ, които не са достъпни за непрофесионални инвеститори в Европа.

Препоръчителен хоризонт на инвестицията: Минимум 5 години.

cover

За фонда

NDR ELANA Ned Davis Research Dynamic Strategy се базира на алгоритъм, създаден от глобалната Ned Davis Research. Тази автоматизирана инвестиционна стратегия се управлява от модел на компанията, която със своите инвестиционни насоки е помогнала на много инвеститори da навигират движенията на финансовите пазари в последните 40 години. Динамичната автоматизирана инвестиционна стратегия на Ned Davis Research променя дяловете на класовете активи на база комплект обективни индикатори, които улавят трендовете на финансовите пазари и така минимизират ефекта от спадове в критични периоди. Диверсифицираният портфейл се състои от високоликвидни борсово търгувани фондове (ETFs) с акции и облигации от САЩ, развитите пазари извън САЩ (Европа, Канада, Австралия, Япония и др.) и възникващите пазари (Бразилия, Русия, ЦИЕ, Близкия Изток, Азия). Българските инвеститори имат икономичен достъп до ETF-и от САЩ, които не са достъпни за непрофесионални инвеститори в Европа. Фондът е въведен в България на основата на ексклузивно партньорство между ЕЛАНА Фонд Мениджмънт и Ned Davis Research.

Профил
Агресивен

Съвет: Колкото по-рисков е един фонд, е по-препоръчително вашата позиция в него да е дългосрочна

Параметри
Валута: USD
Минимална инвестиция: 100
Начало на публично предлагане: 01 окт 2021 г.

 

Портфолио Мениджър

Ивайло Пенев CFA, MBA

Изпълнителен директор и ръководител отдел "Управление на активи" на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт

Радостин Бакърджиев CFA, FRM

Портфолио мениджър в УД ЕЛАНА Фонд Мениджмънт

Тихомир Каунджиев

Портфолио мениджър в УД ЕЛАНА Фонд Мениджмънт

Резултати

3.10%

За един месец

3.64%

От началото
на годината

12.39%

За 1 година

n/a

За 3 години

n/a

За 5 години

-2.50%

От създаването
на фонда

1.29%

Коефициент
на Шарп

10.17%

Стандартно
отклонение

 • Посочената доходност е анюализирана (на годишна база). Доходността се изчислява на база нетната стойност на един дял. Стандартното отклонение се изчислява на база седмично изменение на НСА на дял за 1 година. По-висока стойност на стандартно отклонение показва поет по-голям риск.
 • Анюализираната доходност показва еквивалентната годишна доходност, като се взема предвид историята на доходността за периода на държане.
 • Всички представени доходности са след начислени мениджърски такси.

История НСА на 1 дял

Примерна инвестиция

Превърнете процентите в цифри. Калкулаторът ще покаже резултатите на примерната инвестиция, според зададените от Вас параметри.

Получените данни са прогнозни. Вашата възвръщаемост ще варира в зависимост от начина, по който функционира пазарът и от това колко дълго съхранявате Вашата инвестиция.

Общо за периода: Инвестирана сума: 0.00лв. Доход: 0.00лв. Натрупана сума: 0.00лв.

Цени и такси

Цени и състояние на активи

към 29 фев 2024 г.

Цена за емитиране на 1 дял

96.4257 $

Цена за обратно изкупуване на 1 дял

94.0739 $

НСА на 1 дял

94.0739 $

НСА на фонда

4,796,122.52 $

Брой дялове в обращение

50,982.49
Такси и комисиони

към 29 фев 2024 г.

Такса за емитиране на дялове

до 2.5%*

Такса за обратно изкупуване

0%

Мениджърска комисиона от средната годишна НСА

1,5%
Банкова информация

Банка депозитор

Юробанк България АД

ISIN

BG9000017210

IBAN в долари ($)

BG24BPBI79421124011501

IBAN в евро (€)

BG59BPBI79421424011501

IBAN в лева (лв.)

BG50BPBI79421024011502

Посочената цена на ЕЛАНА Нед Дейвис Рисърч Динамична Стратегия е за суми до 50 000 USD; Информация за цените при различните прагове, може да получите от следния линк: Цени на акции/дялове

* Такса за емитиране на дялове

 • 2.5 % - за сума до USD 49 999.99 (включително)
 • 1.5 % - за сума от USD 50 000.00 до USD 149 999.99 (включително)
 • 0.5 % - за сума от USD 150 000.00 до USD 249 999.99 (включително)
 • 0.0 % - за сума равна или по-голяма от USD 250 000.00

Цените са валидни за поръчки, подадени през предишния работен ден до 16 ч. Поръчките за продажба и/или обратно изкупуване на дялове на Фонда, подадени преди 16 ч. на работния ден, се считат подадени в същия този ден. Поръчките за продажба и/или за обратно изкупуване на дялове на Фонда, подадени след 16 ч. на работния ден, се считат подадени на следващия работен ден. При прехвърляне на нетната сума на инвестицията в друг фонд ЕЛАНА не се заплащат такси емитиране и обратно изкупуване.

Как да инвестирам

 1. Стъпка

  Подписване на договор

  Посетете страницата за електронно подписване на договор с ЕЛАНА Фонд Мениджмънт. Необходимо е да подготвите и приложите към онлайн регистрацията сканирани следните документи:

  • Сканирано двустранно копие на лична карта с висока резолюция;
  • Сканирано копие или електронен файл за платена комунална услуга (ток, вода, парно) или банково извлечение, документът трябва да съдържа или имената на титуляра и неговия адрес по лична карта, или имената на титуляра и неговото ЕГН;
  • Снимка с ясна резолюция, на която вие държите документа си за самоличност до лицето си.

 2. Стъпка

  Потвърждение

  Служител от ЕЛАНА Фонд Мениджмънт ще се свърже с вас, за да потвърди вашия договор.

 3. Стъпка

  Превод на средства

  След като станете клиент на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, сумата, която желаете да инвестирате, внасяте в брой на каса в най-близкия до вас инвестиционен център ЕЛАНА или превеждате по банков път по банковата сметка на избрания от вас фонд.

 4. Стъпка

  Покупка на дялове

  Поръчки за емитиране и обратно изкупуване на дялове може да направите онлайн в инвеститорския хъб ELANA Online.

  Поръчките се подават непосредтвено след превода към избрания от Вас фонд.

 1. Стъпка

  Подписване на договор

  Посетете най-близкия до вас инвестиционен център ЕЛАНА, като носите със себе си вашата лична карта. Служител на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт ще ви съдейства за попълване на необходимата информация и подписване на рамков договор.

 2. Стъпка

  Превод на средства

  Сумата, която желаете да инвестирате, внасяте в брой на каса или превеждате по банков път по банковата сметка на избрания фонд.

 3. Стъпка

  Покупка на дялове

  Подписвате поръчка за покупка на дялове на избрания от вас фонд.

 4. Стъпка

  Потвърждение

  Получавате потвърждение не по-късно от първия работен ден след изпълнението на поръчката.

 1. Стъпка

  Подписване на договор

  Свържете се със служител на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, от който ще получите бланки на необходимите документи и инструкции. Документите следва да бъдат подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП). Подписаните документи се изпращат по електронна поща на следния имейл адрес: spesti@elana.net

 2. Стъпка

  Потвърждаване

  Служител от ЕЛАНА Фонд Мениджмънт ще се свърже с вас, за да потвърди вашия договор.

 3. Стъпка

  Превод на средства

  След като станете клиент на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, сумата, която желаете да инвестирате, внасяте в брой на каса в най-близкия до вас инвестиционен център ЕЛАНА или превеждате по банков път по банковата сметка на избрания от вас фонд.

 4. Стъпка

  Покупка на дялове

  Поръчки за емитиране и обратно изкупуване на дялове може да направите онлайн в инвеститорския хъб ELANA Online.

 1. Стъпка

  Подписване на договор

  Свържете се със служител на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, от който ще получите бланки на необходимите документи и инструкции. Документите следва да бъдат подписани в присъствието на нотаруис. Подписаните документи се изпращат в оригинал по пощата на адрес:

  На вниманието отдел "Продажби"
  ЕЛАНА Фонд Мениджмънт
  Ул. Лъчезар Станчев 5
  Софарма Бизнес Тауърс, Кула Б, ет. 12
  София 1797
  Тел: (02) 81 000 70

 2. Стъпка

  Потвърждаване

  Служител от ЕЛАНА Фонд Мениджмънт ще се свърже с вас, за да потвърди вашия договор.

 3. Стъпка

  Превод на средства

  След като станете клиент на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, сумата, която желаете да инвестирате, внасяте в брой на каса в най-близкия до вас инвестиционен център ЕЛАНА или превеждате по банков път по банковата сметка на избрания от вас фонд.

 4. Стъпка

  Покупка на дялове

  Поръчки за емитиране и обратно изкупуване на дялове може да направите онлайн в инвеститорския хъб ELANA Online.

Документи

Документи на фонда

 • Основен информационен документ PDF 268.49 KB

 • Проспект за предлагане на дялове на NDR ELANA Ned Davis Research Dynamic Strategy PDF 680.11 KB

 • Правила на NDR ELANA Ned Davis Research Dynamic Strategy PDF 460.57 KB

Отчети

 • Сценарии за резултатите, януари 2024 PDF 158.77 KB

 • Структура на портфейла на ELANA Ned Davis Research Dynamic Strategy към 31 януари 2024 г. PDF 104.21 KB

 • Структура на портфейла на NDR ELANA Ned Davis Research Dynamic Strategy към 31 декември 2023 г. PDF 105.26 KB

Често задавани въпроси

Инвестирането в дялове на договорния фонд освен ползи носи и определени рискове, като ликвиден, оперативен, лихвен, валутен, политически риск, макроикономически риск, валутен риск, риск от концентрация и др. Пълна информация за рисковете може да бъде открита в проспекта в раздел Документи на съответния фонд.

НДФ ЕЛАНА Нед Дейвис Рисърч Динамична Стратегия е с високорисков профил. Това означава, че портфейлът на фонда се управлява с агресивна инвестиционна стратегия, която ползва инструменти с висок риск, за да постигне по-висока доходност.

НДФ ЕЛАНА Нед Дейвис Рисърч Динамична Стратегия се базира на алгоритъм, създаден от глобалната Ned Davis Research. Тази автоматизирана инвестиционна стратегия се управлява от модел на компанията, която със своите инвестиционни насоки е помогнала на много инвеститори да имат навигация през движенията на финансовите пазари в последните 40 години. Динамичната автоматизирана инвестиционна стратегия на Ned Davis Research променя дяловете на класовете активи на база комплект обективни индикатори, които улавят трендовете на финансовите пазари и така минимизират ефекта от спадове в критични периоди на пазарите. Диверсифицираният портфейл се състои от високоликвидни борсово търгувани фондове (ETF) с акции и облигации от САЩ, развитите пазари извън САЩ (Европа, Канада, Австралия, Япония и др.), и възникващите пазари (Бразилия, ЦИЕ, Близкия Изток, Азия).

 • Високорисковите фондове са подходящи за хора, които имат суми, от които не зависи ежедневието и стандарта им на живот, заради което те са готови да рискуват и да се опитат да получат много висока възвръщаемост за тях. 
 • Високорисковата инвестиция трябва да бъде дългосрочна, за да се възползва максимално от движението на финансовите пазари за акумулиране на доходност. Не е препоръчително да се изтегля инвестицията в рамките на 3 до 5 години, макар че винаги е достъпна и няма санкции за теглене. При пикове на пазарите, инвеститорите могат дори да се възползват от изтегляне на доходност за свои извънредни покупки.
 • Като цяло инвестицията в ЕЛАНА Високодоходен Фонд е подходяща в дългосрочен период от 5 до 20 години, за да има възможност за солидно увеличаване на спестяванията и постигане на дългосрочни цели като заплащане на образование на децата, допълване на пенсионно осигуряване и др.

Попълнете анкетата и проверете подходящ ли е фондът за Вас.

 • Цените за покупка и продажба на дялове от фонда се изчисляват всеки работен ден. За да купите дялове, те се емитират и съответно тяхната цена при покупка е емисионна стойност. Когато искате да продадете своите дялове, тогава Вие правите обратно изкупуване по цена, изчислена за него.
 • Цените се изчисляват всеки ден на база нетна стойност на активите на един дял и се публикуват на elana.net и на сайта на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД).

 • Таксата за покупка на дялове от ДФ ЕЛАНА Ned Davis Resreach Dynamic Strategy се определя като процент върху инвестираната сума на база 4 прага, както следва:
  2.5 % - за сума до USD 49 999.99 (включително)
  1.5 % - за сума от USD 50 000.00 до USD 149 999.99 (включително)
  0.5 % - за сума от USD 150 000.00 до USD 249 999.99 (включително)
  0.0 % - за сума равна или по-голяма от USD 250 000.00
 • НЯМА такса за обратно изкупуване на дялове
 • Инвеститорите не дължат такси за допълнителните услуги, които получават от ЕЛАНА Фонд Мениджмънт.
 • Мениджърска комисиона – това е годишно възнаграждение за управлението на фонда, което е определено с максимален размер от 1.5% от средната годишна нетна стойност на активите при този конкретен фонд. То не се заплаща отделно от всеки инвеститор, а се начислява при всяко определяне на нетната стойност на активите на фонда и се разпределя между всички. Посоченият размер на възнаграждението е максимален - по своя преценка в определени дни управляващото дружество може да не начисли никакво или да начисли по-малко от допустимото възнаграждение.

Банка Юробанк България АД, град София
Идентификационен код BIC: BPBIBGSF
IBAN (USD) BG24 BPBI 7942 1124 0115 01
IBAN (EUR) BG59 BPBI 7942 1424 0115 01
IBAN (BGN) BG15 BPBI 7942 1021 7595 01
Бенефициент ЕЛАНА България, София 1000, ул. "Кузман Шапкарев" 4
Основание за превод Покупка дялове от ЕЛАНА България, Трите имена на притежателя

Минималната инвестиция, която можете да направите във фонда е 100 USD или тяхната равностойност в евро или български левове. Винаги подавате поръчка за определена сума, която сте избрали да инвестирате. НДФ ЕЛАНА Нед Дейвис Рисърч Динамична Стратегия издава цели и частични дялове. Така че Вашата сума ще бъде изчислена в цели и частични дялове, които ще притежавате. Поръчката на клиента се изпълнява до размера на внесената от него сума, разделена на определената емисионна стойност на един дял, като броят на закупените цели дялове се закръглява към по-малкото цяло число, а срещу остатъка от внесената сума се издава частичен дял, описан до четвъртия знак след десетичната запетая, по реда, предвиден в правилата на Централния депозитар.

Можете да изтеглите парите си заедно с натрупаната доходност във всеки момент, когато пожелаете. Поръчки за обратно изкупуване се приемат в инвестиционни центрове ЕЛАНА всеки ден до 16 ч., както и онлайн чрез инвеститорския хъб ELANA Online. Изпълняват се в рамките на минимум 3 работни.

Според българското законодателство данъци върху печалба от български взаимни фондове не се заплащат. Така че можете да разполагате с цялата сума, която спечелите.

Инвеститорите във фондове ЕЛАНА получават редица безплатни информационни услуги като клиенти на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт.

 • Актуалното състояние на всичките си инвестиции може да следите 24/7 в инвеститорския хъб ELANA Online
 • Получавате Месечни анализи, където можете да прочетете какво мислят портфолио мениджърите за състоянието на финансовите пазари и какви ще бъдат техните действия в управлението на фондове ЕЛАНА, съвети от финансовите консултанти на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт и новини от останалите бизнеси на Групата ЕЛАНА.

ЕЛАНА Фонд Мениджмънт е един от първите лицензирани фонд мениджъри в страната (вижте регистрацията на сайта на КФН тук). Компанията управлява взаимни фондове, които са регулирани от Комисията за финансов надзор според европейското законодателство. Всеки фонд в България започва да предлага публично дялове само след одобрени документи от Комисията за финансов надзор.

Основните документи за всеки фонд, с които трябва да се запознаете са:

 • Проспект на фонда
 • Ключова информация за инвеститорите
 • Правила за функциониране на фонда

Жалби за нарушени интереси се изпращат в Комисията за финансов надзор.

Инвестицията в НДФ ЕЛАНА Нед Дейвис Рисърч Динамична Стратегия е в щатски долари, евро и български лев. Цените на дяловете на фонда се обявяват в щатски долари.

Свържете се консултант

Ралица Григорова

Ралица Григорова

Консултант