Промяна в индикатор от модела за алокация на активи на ЕЛАНА НДР

cover

През октомври тази година, фондът ELANA Ned Davis Research Dynamic Strategy направи една година от създаването си. Годината, в която този иновативен продукт функционира съвпадна и с изключително динамична пазарна среда, до голяма степен режисирана от политиките на Централните банки и белязана от някои рядко срещани финансови явления. Всичко това се разви на фона на войната в Украйна, която допълнително допринесе за непредвидимостта на 2022. Прочети повече в коментарите на нашите портфолио мениджъри.

Периодът на възстановяване след Глобалната финансова криза от 2008-9 г. година бе изключително силен за капиталовите пазари. Една от причините за това бяха политиките на централните банки. Светът видя за пръв път нулеви и дори отрицателни лихвени проценти. Това, обаче, не бе единственият трик в ръкава на централните банкери. Видяхме как те станаха и основен играч на финансовите пазари чрез различни програми за покупка на държавни, корпоративни и ипотечни облигации. Някои от тях като Швейцарската централна банка отидоха и по-далеч, като започнаха покупки и на акции. Накратко, видяхме структурна промяна в начина, по който централните банки изпълняват своите мандати.

Нашите партньори от Ned Davis Research следят тази тенденция и си зададоха въпроса дали индикаторът „Политика на централните банки“, който е част от Модела за динамична алокация на активите, остава релевантен. Логиката зад него е, че централните банки вдигат лихвите, икономиката се представя добре и акциите са за предпочитане пред облигациите. Същото важи с обратен знак – когато те понижават лихвите. При този режим обикновено вече сме в рецесия и средата е негативна за акциите, но тогава облигациите стават търсено убежище. С достигането на нулеви и отрицателни нива на основните лихви, много централни банки бяха принудени да потърсят и други инструменти – програмите за покупки на активи, които коментирахме по-горе. Това е промяна, която накара нашите партньори да потърсят по-надеждни сигнали.

Избраният нов индикатор, който ще замени „Политика на централните банки“*, измерва апетита за риск на дълговите пазари и по-конкретно на сегмента на рисковите облигации. Това се прави чрез изследване на динамиката на лихвения спред** или компенсацията в доходността, която инвеститорите в този сегмент искат да получат над доходността на релевантните държавни облигации. Когато този спред се понижава, инвеститорите не търсят голяма компенсация за риск и не са притеснени за финансовото състояние на компаниите издали рисковите облигации. Това се свързва с добра икономическа среда, в която акциите се представят по-добре от облигациите. Ако обаче този лихвен спред се покачи, това значи че инвеститорите имат притеснения и търсят по-висока доходност, която да отрази тези притеснения. В тази среда обикновено има проблеми в икономиката и по-висок риск от фалити в този сегмент на дълговия пазар. В такива моменти акциите не са предпочитана инвестиция.

Макар композицията на сегмента на рисковите облигации (тези с рейтинг под инвестиционен) да се мени с времето, през последните над 20 години спредовете в различните сектори се движат с висока корелация. Графиката долу показва как значимите движения на този индикатор се случват по време на низходящи пазари на акциите.

Затова Ned Davis Research счита този индикатор за надежден, което, в комбинация с неговото представяне и интуицията зад него, доведе до включването му в модела за динамична алокация на активи. Така моделът на нашите партньори се усъвършенства постоянно, за да отговори на различните стресови ситуации, на които световните пазари подлагат инвестициите ни. За жалост риска от непредвидени геополитически събития като войната в Украйна остават предизвикателство и не могат да се предвидят.

Като допълнение, нашите партньори разиграват и хипотетична симулация, при която сравняват представянето на стария модел за алокация със включен отпадналия индикатор „Политика на централните банки“ заедно с променения  модел, с включен новия индикатор. Изводът е, че при двата варианта имаме близко представяне, с малки пренебрежими разлики.

 ---


* Какви са останалите обективните индикатори, на които се базира моделът?

Relative Strength / Относителна сила – това е индикатор за отношението между представянето на акциите като клас активи спрямо облигациите.

OECD leading indicators / Водещи индикатори на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) – това е група от индикатори, които следят различни макроикономически показатели и могат да предскажат силата и посоката на икономическата активност. На тяхна база се прогнозира идваща рецесия или предстоящо възстановяване. Серията индикатори събира данни от над 30 страни членки в ОИСР, икономики, които не са членки, както и няколко регионални агрегата от данни.

Baltic Dry Index / Балтийски фрахтов индекс – измерва динамиката на цените за транспортиране по вода на редица суровини и се счита за водещ индикатор за представянето на световната икономика, тъй като отразява промените в търсенето и предлагането на важни суровини, използвани в производствените процеси и индустриалната дейност.

Market Breadth Indicators / Индикатори за ширината на пазара – измерват участието на глобалните акции в пазарния възход, като конкретно това е процентът на наблюдавани пазари, търгувани над техните средносрочни трендове. По-голям брой пазари във възход дава индикация за по-здравословно развитие на глобалните акции.

PMI Breadth / Purchasing Managers' Index – PMI индексите се считат за навременен индикатор за икономиката, който представя промените в производство, услуги, заетост, инфлация и др. Индикаторът следва тези данни за голям брой световни икономики, които представляват голям процент от световното БВП. Сравнява броя на растящите PMI индекси с този на спадащите – ако повечето индекси растат, значи има положително икономическо развитие, а при обратното – има забавяне.

** Спредът на една корпоративна облигация е нейната доходност минус доходността на съответните бенчмарк ДЦК, които са релевантни за нея. Например, за белгийска корпоративна облигация в евро с 5 г. срок, релевантното ДЦК е 5-годишно белгийско ДЦК в Евро.

---

Предоставената информация е маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране и не следва да се тълкува като такава. Информацията е валидна към датата на издаване на маркетинговия материал и може да се промени в бъдеще. Информираме настоящите и потенциални инвеститори, че стойността на дяловете на договорния фонд и доходът от тях може да се понижат. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Инвестициите във взаимни фондове, както и инвестициите на самия фонд, не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдещата възвръщаемост. Преди вземане на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с проспекта и с документа с ключова информация за инвеститори на съответния фонд. Документите са достъпни на български език на интернет страницата на УД „ЕЛАНА Фонд Мениджмънт“ (www.elana.net), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офисите, осигурени от Управляващото дружество за продажба и обратно изкупване на дялове на фондовете, всеки работен ден в рамките на работното им време. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени в бъдещи периоди. Резюме на правата на инвеститорите на български език е достъпно тук. Фондовете са активно управлявани без да следват индекс. ELANA Ned Davis Research Dynamic Strategy не е колективна инвестиционна схема по смисъла на ЗДКИСДПКИ. Инвестирането в дялове на договорния фонд освен ползи носи и определени рискове, като ликвиден, оперативен, лихвен, валутен, политически риск, макроикономически риск, валутен риск, риск от концентрация и др. Пълна информация за рисковете може да бъде открита в проспекта на съответния фонд.


 [ID1]Линк към коментар

Последни новини

Виж всички

Какво правим за вас най-добре