Търгово предложение по чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК на акциите на останалите акционери на "ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД

На основание разпоредбата на чл. 154, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), уведомяваме, че на свое заседание от 01.02.2024 г., Комисията за финансов надзор (КФН) взе решение да не издава окончателна забрана за публикуване на Търгово по реда на чл. 149, ал. 6, предложение второ, във връзка с чл. 149, ал. 2, т. 1 и чл. 149а, ал. 1 и ал. 3 от ЗППЦК от ЗАХАР ИНВЕСТ АД към останалите акционери в "ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД.

Съгласно одобреното търгово предложение:

 • Търговият предложител предлага да закупи акциите на останалите акционери в ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД при цена за една акция в размер на 6.30 лева.
 • Обект на Търговото предложение са до 658 848 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с с ISIN код BG11ZAGOBT19, представляващи до 5.929% от капитала и от гласовете в ОСА на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД от всички останали акционери (с изключение на тези, които са страна по споразумение с Предложителя за обща политика на управление на Дружеството).
 • Срокът за приемане на Търговото предложение е 28 (двадесет и осем) дни, считано от деня, следващ деня на публикуване на настоящото съобщение в специализираната финансова страница Бюлетин Инвестор.БГ.

График

Начало на приемане на търгово предложение: 02 ФЕВРУАРИ 2024 г.
Краен срок за приемане: 29 ФЕВРУАРИ 2024 г.

Съществени условия на предложението за изкупуване

   • Предложител: „ЗАХАР ИНВЕСТ“ АД
   • Брой акции, обект на Предложението за изкупуване: 347 205 броя
   • Предлагана цена на акция: 6.30 лева;
   • Срок за приемане на Предложението за изкупуване: Предложението за изкупуване не изисква приемането му от акционерите на „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ” AД;
   • Началната дата на процедурата по изкупуване: 22.03.2024 г.
   • Крайната дата на процедурата по изкупуване: 01.04.2024 г.

Ред, срок и начин за прехвърляне на собствеността върху акциите и за заплащане на цената от Предложителя: съгласно процедурата, описана в Раздел 9.„Ред за приемане на Предложението и начин за заплащане на цената“ на Предложението за изкупуване

Лицата, чиито акции ще бъдат придобити от Предложителя независимо от волята на акционерите вследствие на Предложението за изкупуване, се определят в края на втория работен ден, следващ деня на спиране на търговията с акции на „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД на регулиран пазар, с оглед приключване на сетълмента по сделките, сключени преди спиране на търговията с акции на „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД, като „Централен депозитар“ АД изготвя изричен списък на лицата, чиито акции ще бъдат придобити от Предложителя вследствие на Предложението за изкупуване и брой притежавани от тях акции.

Предложителят заплаща цената на акциите на миноритарните акционери едновременно с прехвърлянето на акциите им на Предложителя в срок от 7 работни дни от дата на публикуване на предложението (т.е. от 01.04.2024г., включително).

По отношение на акционерите, чиито акции на „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД се намират по подсметка при инвестиционен посредник или попечител, заплащането на акциите ще става чрез превод по обща банкова сметка в лева за съхранение на клиентски парични средства на съответния инвестиционен посредник/попечител със съдействието на ЦД. Горепосочения превод ще бъде направен в срок 7 работни дни от публикуване на Предложението в съответствие с изискванията на чл. 157а, ал. 7 ЗППЦК.

Останалата след горепосоченото разпределение сума за клиентите, чиито акции на „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД се намират по лични сметки в ЦД, се превежда от ЦД по специалната ескроу сметка, открита в „Банка ДСК“ АД („Банката“).

Правото на акционерите да получат цената на акциите може да бъде упражнено в рамките на общия петгодишен давностен срок, започващ да тече от датата, на която е изтекъл срокът от 7 работни дни от дата на публикуване на предложението (т.е. от 21.03.2024г., включително), след което това право се погасява по давност и непотърсените суми остават в Предложителя.

Плащането на цената на акциите ще може да бъде извършено в горепосочения срок, а именно пет години, считано от 01.04.2024 г. включително. Средствата, дължими на лицата от списъка, ще се заплащат от Банка ДСК чрез своите „Бизнес центрове“ на територията на Република България, посочени по-долу, в брой на каса или безкасово всеки работен ден в работното време на Банката.

Банка ДСК
Клиентски център „Ключови Клиенти - София

София 1000, ул. "Княз Александър I" № 6

Банка ДСК
Бизнес център Пловдив

Пловдив 4000, ул. "Белград" 16

Банка ДСК
Бизнес център Бургас

Бургас 8000, ул. "Адам Мицкевич" № 7

Банка ДСК
Бизнес център Варна

Варна 9000, бул. "Владислав Варненчик" № 92

Банка ДСК
Бизнес център Плевен

Плевен 5800, ул. "Васил Левски" № 152

Банка ДСК
Бизнес център Велико Търново

Велико Търново 9700, ул. "Мармарлийска" № 37

Банка ДСК
Бизнес център Стара Загора

Стара Загора 6000, бул. "Митрополит Методий Кусев” № 8

Банка ДСК
Бизнес център Благоевград

Благоевград 2700, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 18А

Съгласно чл. 119, ал. 1, т. 4 от ЗППЦК, ако е налице изкупуване на всички акции с право на глас в Общото събрание на акционерите на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД по реда на чл. 157а от ЗППЦК, Дружеството може да подаде заявление за отписване от регистъра на публичните дружества, воден от КФН и престава да бъде публично считано от решението на Комисията за отписване от горепосочения регистър.

Документи

 • Образец на заявка за приемане на търговото предложение (за клиенти на ИП ЕЛАНА Трейдинг АД) PDF 180.44 KB
 • Съобщение по чл. 154, ал. 1 от ЗППЦК PDF 460.88 KB
 • Становище от УС на Захарни Заводи АД PDF 511.12 KB
 • Търговото предложение (част I) PDF 899.1 KB
 • Търговото предложение (част II) PDF 2.89 MB
 • ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ЧЛ. 157а ОТ ЗППЦК PDF 669.6 KB

Инструкции за инвестиционни посредници

Във връзка с търговото предложение от страна на Захар инвест АД към акционерите на Захарни заводи АД, обслужвано от ИП ЕЛАНА Трейдинг АД, моля да имате предвид следното:

 • Заявленията за приемане/оттегляне на търговото предложение от индивидуалните клиенти се подават от 02.02.2024 г. до 29.02.2024 г., включително, в съответно обслужващия ги ИП, като същите не се изпращат на хартиен носител до ЕЛАНА Трейдинг АД.
 • В горепосочения период, моля да ни изпращате (на седмична база) приложената форма-образец (в EXCEL-формат) с новопостъпилите заявления от Ваши клиенти на следния e-mail: alexiev@elana.net с копие до angelov@elana.net. В края на периода очакваме да ни изпратите на същия e-mail обобщения списък на всички Ваши клиенти, приели търговото предложение, подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП).

внимание: На основа така постъпилата от Вас информация, в седмицата след 29.02.2024 г. на OTC-сегмента на Българска фондова борса за предварително договорени сделки ще бъдат регистрирани съответните сделки по изкупуването на акциите от Вашите клиенти (за което ще се свържем с вас предварително), като същите ще приключат на база доставка срещу плащане (DVP) с вальор T+2.

За допълнителни въпроси можете да се обаждате в бек-офиса на тел. 8100036 или 8100033.