Репо сделката представлява финансиране срещу обезпечение от ценни книжа. Те се прехвърлят, като продавачът се ангажира да ги изкупи обратно по определена цена на определена дата в бъдещето.

Какво предлага ЕЛАНА Трейдинг?

ЕЛАНА Трейдинг предлага посредничество по репо-сделки, обезпечени с акции на Българска фондова борса.

Цената, по която се сключва сделката, се изчислява като се приложи т. нар. "haircut" - отбив от текущата пазарна цена на акциите, който обикновено е 50%, но може да варира в зависимост от финансовия инструмент, обема на сделката, качествените характеристики на емисията, насрещната страна по сделката.

Какви са предимствата на репо сделките?

  • Получавате бързо парични средства назаем срещу заложени ценни книжа, търгувани на БФБ;
  • Имате възможност за бърза реакция и постигане на доходност от инвестицията;
  • Имате достъп до краткосрочно финансиране поради притежание на български акции.

Рискове

  • Репо сделките носят допълнителен риск и са по-подходящи за инвеститори с опит.

Условия за посредничество на ЕЛАНА Трейдинг

Размер на паричните средства

​Минималната сума, която може да се получи, е 10 000 лева. Няма ограничения за максимална сума.

Срок на ползване

Срокът за ползване е максимум 6 месеца, като при изтичане на договора репо сделката се закрива или при желание от страна на клиента да се продължи, се договарят нови условия и се подписва нов договор. При закриване на репо сделката, клиентът заплаща предварително договорена цена на обратно изкупуване на ценните книжа, ползвани като обезпечение.

Акции, с които се сключват репо сделки

Акциите, с които се сключват репо сделки, се одобряват в зависимост от пазарната ситуация (цена, ликвидност, волатилност).

Съобщения при спадове (margin call)

При намаляване на стойността на обезпечението за репо сделките с 15% при резки пазарни промени, клиентите получават предупредително съобщение (margin call), че трябва да се предостави допълнително обезпечение. Ако не се предостави такова, възможно е да започне процес на разпродажба на ценните книжа, предоставени като обезпечение.

Потърсете експерт от отдел „Търговия на БФБ“

(02) 81 000 26

brokers@elana.net