Тарифа и общи условия на ЕЛАНА Трейдинг

 • Тарифа на ЕЛАНА Трейдинг PDF 88.99 KB

  Ценови условия за всички услуги на ЕЛАНА Трейдинг в сила от 08.11.2022

 • Общи условия за сделки с финансови инструменти на ИП ЕЛАНА Трейдинг PDF 135.52 KB

  прилагат се към всички договори

 • Tariff for the Fees and Commissions of ELANA Trading PDF 81.07 KB

  Current commission fee rates of ELANA Trading in force since October 6th, 2022

 • General terms and conditions PDF 117.32 KB

  General terms and conditions of II "ELANA Trading" Inc. for financial instruments transactions

Договори на ЕЛАНА Трейдинг

за услуги на български капиталов пазар
 • Договор за брокерски услуги при закупуване/продажба на финансови инструменти PDF 181.82 KB

  Договор за търговия на БФБ чрез ELANA BG Trader и "на гише"

 • Договор за брокерски услуги при закупуване/продажба на финансови инструменти PDF 96.53 KB

  Стандартен договор за услуги на БФБ (без ползване на електронна платформа)

 • Споразумение към ваучър ELANA Gift Card PDF 446.08 KB

  Допълнително споразумение към стандартен договор - за ползване на ваучър ELANA Gift Card

 • Договор за регистрационно агентство PDF 59.12 KB

  Договор за услугите по регистрационно агентство: прехвърляне на ценни книжа по сключени сделки, дарение и наследяване на ценни книжа, промяна на лични данни на притежател на ценни книжа, издаване на дубликат на депозитарна разписка, справка за портфейл от ценни книжа в Централен депозитар.

 • Информационна карта (за физическо лице) PDF 136.23 KB

  Прилага се към всички договори за физически лица

 • Информационна карта (за юридическо лице) PDF 177.69 KB

  Прилага се към всички договори за юридически лица

 • Contract for providing access to ELANA BG Trader PDF 166.28 KB

  Financial instruments trading systems on BSE

 • Brokerage services contract PDF 137.49 KB

  for purchase/sale of financial instruments

 • Registered Agent Services Contract PDF 96.73 KB
 • Information Card PDF 68.18 KB

Договори на ЕЛАНА Трейдинг

за услуги на международни финансови пазари
 • Договор за предоставяне на достъп до системи за търговия с финансови инструменти на международните финансови пазари PDF 179.52 KB

  Договор за търговия на международните финансови пазари чрез ELANA Global Trader

 • Допълнително споразумение PDF 61.07 KB

  Допълнително споразумение за установяване и връщане на подлежащи на възстановяване данъци

 • Информационна карта (за физическо лице) PDF 136.23 KB

  Прилага се към всички договори за физически лица

 • Информационна карта (за юридическо лице) PDF 177.69 KB

  Прилага се към всички договори за юридически лица

 • Contract for providing access to International Financial Markets PDF 117.57 KB

  Contract for providing access to financial instruments trading system on
  International Financial Markets

 • Information Card PDF 68.18 KB

Формуляри и декларации

 • Декларация по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП (за физическо лице) DOCX 14.35 KB

  Деклариране на произход на средствата при банков превод на суми над 30 000 лв. или равностойността им в друга валута

 • Декларация по чл. 6, ал. 2 ЗМИП (за юридическо лице) DOC 29.5 KB

  Попълва се от представители на юридически лица за деклариране на действителен собственик

 • Нареждане за прехвърляне на парични средства (физически лица) DOC 39 KB

  Формуляр за прехвърляне на парични средства от клиентска сметка към банкова сметка

 • Нареждане за прехвърляне на парични средства (юридически лица) DOC 39 KB

  Формуляр за прехвърляне на парични средства от клиентска сметка към банкова сметка за юридически лица

 • Нареждане за вътрешно прехвърляне на парични средства (физически лица) DOC 32 KB

  Формуляр за прехвърляне на парични средства от една клиентска сметка в друга в ЕЛАНА Трейдинг

 • Нареждане за вътрешно прехвърляне на парични средства (юридически лица) DOC 32 KB

  Формуляр за прехвърляне на парични средства от една клиентска сметка в друга в ЕЛАНА Трейдинг за юридически лица

 • Заявка за теглене на парични средства на каса (физически лица) DOC 31 KB

  Формуляр за заявяване на теглене на парични средства на каса

 • Заявка за теглене на парични средства на каса (юридически лица) DOC 31.5 KB

  Формуляр за заявяване на теглене на парични средства на каса за юридически лица

 • Регистрационен формуляр за абонамент за анализи на ЕЛАНА Трейдинг DOC 45 KB

  Формуляр за абонаментен достъп до анализите на ЕЛАНА Трейдинг

 • Transfer Order (Individual clients) DOC 21.5 KB

  Order for transfer of funds (Individual clients)

 • Transfer Order (Legal entities) DOC 22.5 KB

  Order for transfer of funds (Legal entities)

Документи за инвеститорите

 • Общо описание на финансовите инструменти и рисковете, свързани с тях PDF 99.14 KB
 • Ръководство относно Директивата за пазарите на финансови инструменти за инвеститори във финансови продукти PDF 494.19 KB
 • Информационна брошура MiFID II PDF 81.14 KB
 • Политика за третиране конфликт на интереси PDF 58.2 KB

  Политиката съдържа обстоятелствата, представляващи конфликти на интереси или които могат да доведат до такива, както процедурите и мерките за третирането им.

 • Политика за изпълнение на клиентски нареждания при сделки с финансови инструменти PDF 117.42 KB

  В сила от 15.09.2021 г.

 • Уведомление за категоризация PDF 119.16 KB
 • Заявление за категоризация PDF 111.56 KB
 • Заявление за промяна на категоризацията от ПНС PDF 100.5 KB
 • Заявление за промяна на категоризацията PDF 105.25 KB
 • Политика за категоризация PDF 185.42 KB
 • Оценка за подходяща услуга (въпросник) PDF 41.78 KB
 • Оценка за подходяща услуга (критерии) PDF 48.62 KB
 • Политика за възнагражденията в ЕЛАНА Трейдинг PDF 49.76 KB
 • Политика за разглеждане на жалби и неанонимни сигнали на клиенти в Елана Трейдинг АД PDF 67.41 KB
 • Основен информационен документ ФОРЕКС / FX SPOT PDF 71.53 KB
 • Основен информационен документ Валутни форуърди / FX Forward PDF 71.48 KB
 • Основен информационен документ Валутни опции / FX Options PDF 67.99 KB
 • Основен информационен документ CFD върху индекси / CFD on Indices PDF 72.87 KB
 • Основен информационен документ CFD върху фючърсни контракти / CFD on Futures PDF 71.31 KB
 • Основен информационен документ CFD върху борсово търгувани продукти / CFD on ETPs PDF 73.18 KB
 • Правила за вътрешно подаване на сигнали в Елана Трейдинг АД PDF 73.26 KB

Политика за поверителност

 • Политика на ИП Елана Трейдинг АД за поверителност и защита на личните данни PDF 96.9 KB

  Целта на документа е да Ви запознае с най-важните аспекти при обработването на Вашите лични данни и основните права и задължения съгласно GDPR.

 • Data Privacy PDF 60.07 KB

  This document is prepared in accordance with the requirements of the GDPR