cover

Злато

Златото е един от най-старите инструменти за инвестиция. Този вид инвестиция винаги се е свързвала с безопасност, поради което златото е предпочитано по време на криза, несигурност и избягване на риск. За разлика от парите, златото никой не може да го напечата, т.е. не може да бъде създавано по волята на управляващите. Затова инвеститорите го предпочитат като инструмент за застраховане от инфлация. Златото е популярен актив и има много начини за търговия с него. Може да се търгува физическо злато чрез покупко-продажба на кюлчета и монети, а може да се търгува чрез различни финансови инструменти.

Предимства на търговията със злато

 • Търговията се осъществява 24 часа в денонощието;
 • Физически достъпна за всички – необходим е компютър и Интернет;
 • По-ниски разходи - не е нужно да транспортирате или съхранявате физически злато;
 • Търговията с финансови инструменти е по-ликвидна от покупко-продажбата на физическо злато;
 • Имате възможност за бърза реакция;
 • Достъпна с малки суми - с финансовите инструменти се предлага търговия на маржин – т.е. не е необходимо да притежавате цялата сума на инвестицията, която правите, а само определен малък процент от стойността на инструментите.

7 начина да търгувате злато:


 • Като валутна двойка – търгувайте със злато като валутна двойка обвързана с щатски долар, евро, японска йена и т.н.;

 • Чрез фючърси контракти – златото може да се търгува чрез стандартизираните фючърсни контракти, които най-често се използват за хеджиране и спекулация;

 • Чрез договори за разлика (CFD) – договорите за разлика върху фючърсни контракти, свързани с различни видове суровини, дават възможност за хеджиране и спекулация с по-малки обеми и без комисионни;

 • Чрез валутни опции - опции върху валутните двойки на златото и среброто се използват най-често и за хеджиране и спекулации;

 • Чрез валутни форуърди – подходящи за застраховка на риска от промяна на лихвените нива. Търгуват се форуърди върху валутните кросове на златото и среброто, като инструментът предполага покупка или продажба на определена дата в бъдещето;

 • Чрез борсово търгувани опции – Опцията е дериват, който дава правото, но не и задължението, на купувача да придобие или продаде базов актив (валута, индекси, акции, суровини и др.), на определена предварително договорена цена (наречена цена на упражняване), в предварително определен бъдещ момент (падеж на опцията). За тази цел купувачът заплаща определена цена на продавача на опцията под формата на премия. Използват се за хеджиране на позиции, като едно от предимствата при тях е, че максималната загуба от опцията е предварително ясна при покупка;

 • Чрез Борсово търгувани фондове (ETF) – златото може да се търгува чрез борсово търгувани фондове, които представляват инвестиционни фондове, търгувани на борсите като акции. Те отразяват движението на определен индекс, сектор от икономиката или суровина. При златото има редица ETF, които отразяват различни компании, заети в добива, обработката и употребата на суровината;

 • Чрез фондове върху стоки (ETC) - Фондовете върху стоки са подобни на борсово търгуваните фондове, с изключение на това, че те следят представянето на суровина или индекс базиран на кошница от суровини. Тези фондове се търгуват по същия начин като ETF върху акции на регулирани борси.

Диверсифицирай портфейла си чрез търговия с ценни метали като злато, сребро, мед, паладий и други.

compare grid pic
Търгувай с:
ELANA Global Trader
FOREX359
Валутни двойки
Форуърди
Опции върху валутни двойки
Фючърси
CFD върху фючърси
Опции върху фючърси

Защо да избереш нас?

Ние имаме над 30 годишна история на водещ инвестиционен посредник с безупречна репутация и редица награди. Компанията ни е член на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници, Българска Фондова борса, Централен депозитар и Фонд за компенсиране на инвеститорите.

120 борси

Достъп до 120 фондови борси по света. Електронен достъп (през платформа) до 38 борси

23 500 акции

Над 23 500 акции и 3 000 ETFs от водещите световни борси

24/5 обслужване

24/5 обслужване по телефон/мейл/чат

30+ години

Предпочитан партньор от над 30 години; пълен лиценз; носител на десетки награди; клиентски активи на стойност над 1 млрд. лв.

Разгледайте още инструменти за търговия

Започнете да търгувате