ЕЛАНА Трейдинг е сред първите и най-активни маркет-мейкъри на Българска Фондова Борса.

Към момента ЕЛАНА Трейдинг е маркет мейкър на следните емисии акции на БФБ, изпълнявайки допълнителни завишени изисквания за всички тях:

 • Албена АД
 • БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF
 • ЕЛАНА Агрокредит АД
 • Корадо – България АД
 • Сирма Груп Холдинг АД
 • Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД

Маркет-мейкър е борсов член (инвестиционен посредник или банка), който се е задължил да обезпечава минимална ликвидност посредством поддържане на котировки за определени емисии финансови инструменти, допуснати до търговия на Борсата, с изключение на емисии права.

Дейността като маркет-мейкър се осъществява въз основа на писмен договор с Борсата. Маркет-мейкърите се задължават да осигуряват ликвидност на емисията, по която са регистрирани като такива, при следните основни условия:

 • да поддържат котировки „купува“ и „продава“ с максимален размер на спреда от 5 % за емисии акции и борсово търгувани продукти и 1 % за емисии облигации, допуснати до търговия на Основния пазар BSE;
 • да поддържат котировки, съпоставими по размер;
 • да поддържат котировки поне през половината от дните на търговия за всеки календарен месец и най-малко 50 (петдесет) на сто от времето на непрекъснатата търговия;

Допълнителни завишени изисквания:

 1. да поддържат котировки през 90 (деветдесет) на сто от времето от началото на откриващия аукцион до края на закриващия аукцион и по време на прекъсванията за нестабилност;
 2. да участват в аукционите, включително и при прекъсвания за нестабилност, като въвеждат котировки в рамките на 90 (деветдесет) секунди от започването на фазата за въвеждане на поръчки, поддържайки котировката през цялата фаза на определяне на цената, като могат да променят както цените “купува” и “продава”, така и нейния обем;
 3. да въвеждат котировка с минимална стойност в парично изражение към момента на въвеждането в размер на 2 500 (две хиляди и петстотин) лева за финансови инструменти на Основен пазар BSE или 5 000 (пет хиляди) евро за финансови инструменти, регистрирани на пазар “BSE International”;
 4. да въвеждат нова котировка в рамките на 5 (пет) минути от оттеглянето на предходната, респективно от цялостното й изпълнение;
Потърсете експерт от отдел „Търговия на БФБ“

(02) 81 000 26

brokers@elana.net