cover

Облигации

Дълговите инструменти, по-известни като облигации, представляват ценни книжа, чрез които инвеститорът дава заем на емитента (този, който издава облигацията) за определен период от време срещу фиксиран доход, наречен купон. На падежа на ценната книга инвеститорът получава обратно номиналната стойност на облигациите, които е закупил.

Предимства на търговията с облигации

 • Предварително ясна доходност до падеж
 • Фиксирана доходност
 • Един от най-ниско рисковите финансови инструменти
 • Може да продадете облигацията си на вторичен пазар преди падежа й

Видове облигации

Държавни ценни книжа

 • Представляват дългови инструменти, емитирани от правителството на една държава като средство за заемане на пари. Притежателите на ДЦК получават лихвени плащания на фиксирани дати, базирани на предварително определен купонен процент и главнично плащане по номинална стойност на датата на падеж на ценната книга;
 • ДЦК предлагат постоянен доход чрез фиксирани лихвени плащания за целия период на притежание на инвестицията, фиксирана дата на плащане на главница и осигуряват известна степен на защита на вложените средства съчетана с предвидима възвръщаемост;
 • ДЦК са гарантирани от държавата и поради тази причина се счита, че те са инвестиция с много нисък риск. Затова тези инструменти носят по-ниска възвръщаемост в сравнение с други дългови инструменти;
 • В зависимост от инвестиционния хоризонт човек може да инвестира в инструменти с различна доходност. Условно ДЦК се делят на три групи – краткосрочни (падеж до 1 година), средносрочни (срок на падеж между 1 и 5 години) и дългосрочни (срок на падеж над 5 години);
 • ДЦК се емитират в различни валути – лева, евро, долари и др.

Глобални облигации

 • Представляват дългови инструменти, емитирани от правителствата на различните държави за целите на търговията на международните пазари. По този начин държавата може да се финансира от източници извън собствените й граници;
 • Съществуват множество облигации с различна емитирани в различни валути и с различен срок (матуритет). Те са регистрирани в големи международни клирингови институции като Clearstream и Euroclear, и сетълментът на сделките се администрира от тях.

Корпоративни облигации

 • Представляват дългови инструменти, които са емитирани от компании. Фирмите емитират облигации, за да финансират свои проекти;
 • В България голяма част от корпоративните облигации се търгуват на Българска Фондова Борса, но има и такива които се търгуват извънборсово. Този тип облигации предлагат сравнително по-високи купонни проценти, носещи и по-висока доходност, което е за сметка на завишен риск поради естеството на емитентите и качеството на обезпечение;
 • В случай на фалит притежателите се обезщетяват преди акционерите.

Придобий стабилност в портфейла си чрез инвестиции в облигации. Тези финансови инструменти често предоставят фиксиран доход.

Защо да избереш нас?

Ние имаме над 30 годишна история на водещ инвестиционен посредник с безупречна репутация и редица награди. Компанията ни е член на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници, Българска Фондова борса, Централен депозитар и Фонд за компенсиране на инвеститорите.

120 борси

Достъп до 120 фондови борси по света. Електронен достъп (през платформа) до 38 борси

23 500 акции

Над 23 500 акции и 3 000 ETFs от водещите световни борси

24/5 обслужване

24/5 обслужване по телефон/мейл/чат

30+ години

Предпочитан партньор от над 30 години; пълен лиценз; носител на десетки награди; клиентски активи на стойност над 1 млрд. лв.

Разгледайте още инструменти за търговия

Започнете да търгувате