Над 30 години водещ български инвестиционен посредник

Над 30 години водещ български инвестиционен посредник

ЕЛАНА Трейдинг е един от най-старите български лицензирани инвестиционни посредници на българския и международните финансови пазари с над 30 години опит

Компанията има пълен лиценз за дейността си от Комисията за финансов надзор

Членство на ЕЛАНА Трейдинг

Българска фондова борса - София

ЕЛАНА Трейдинг е член и акционер на Българска фондова борса - София.

Централен депозитар

ЕЛАНА Трейдинг е член на Централен депозитар

Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП)

ЕЛАНА Трейдинг е член на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) с активно участие в създаването на организацията. Посредникът е и член на управителния съвет.

Регулярен надзор над посредника

Инвестиционният посредник спазва всички нормативни актове, касаещи надзора върху дейността му. Като поднадзорно на Комисията за финансов надзор лице, ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ АД изготвя, съблюдава и спазва всички нормативно установени съотношения, коефициенти и абсолютни стойности, формулирани в Наредба 50 за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и осъществяването на надзор за спазването им и Регламент (ЕС) 2019/2033. Инвестиционният посредник спазва всички нормативноустановени срокове за надзорна и финансова отчетност пред Комисията за финансов надзор и обществеността.

Активите на клиентите са защитени в отделни сметки

Съгласно чл. 92, от Закона за пазарите на финансови инструменти, Инвестиционният посредник е длъжен да отдели своите финансови инструменти и парични средства от тези на клиентите си.

Инвестиционният посредник не може да използва за собствена сметка парични средства на клиенти. Всички клиентски парични средства, депозирани в кредитна институция, оперираща на територията на РБългария, се съхраняват по нарочно разкрити клиентски сметки, които са със специален статут. Инвестиционният посредник не отговаря пред кредиторите си с финансовите инструменти и паричните средства на своите клиенти. Не се допуска принудително изпълнение върху паричните средства и финансовите инструменти на клиенти за задължения на инвестиционния посредник. Инвестиционният посредник не може да използва финансови инструменти на своите клиенти за собствена сметка, за сметка на други свои клиенти или за сметка на което и да е друго лице освен с изричното съгласие на клиента и при условия, определени с наредба.

Инвестиционният посредник съхранява финансовите инструменти на своите клиенти в депозитарна институция по клиентски сметки към сметката на инвестиционния посредник или по сметки, открити към сметката на трето лице

Как са регистрирани акциите от американски емитенти в моя акаунт?

Въпреки че клиентите са действителни собственици на всички ценни книжа, държани в тяхната сметка, всички такива ценни книжа се държат в "Street Name", което означава, че са регистрирани на името на ЕЛАНА Трейдинг АД в счетоводните книги на емитента. ЕЛАНА Трейдинг АД, от своя страна, ги съхранява за вас в това, което е известно като "Book-Entry form", което означава, че поддържаме запис в нашите книги, че вие сте собственик на ценните книжа.

Защита на стойността на инвестираните средства в инструменти до 90%

ЕЛАНА Трейдинг е член на Фонда за компенсиране на инвеститорите и нейните клиенти получават защитата, предоставяна от този фонд.

Фондът за компенсиране на инвеститорите осигурява изплащане на компенсации на непрофесионалните клиенти на инвестиционните посредници, когато те не са в състояние да изпълнят задълженията си към клиентите поради причини, пряко свързани с финансовото им състояние, а именно когато с решение на окръжен съд за инвестиционен посредник е открито производство по несъстоятелност или е отнет лицензът, съответно разрешението за извършване на дейност като инвестиционен посредник, поради трайно влошено финансово състояние и посредникът не може да изпълнява задълженията си.

Фондът за компенсиране на инвеститорите изплаща на непрофесионалните клиенти на инвестиционен посредник компенсация за вземанията, възникнали в резултат на невъзможност инвестиционният посредник да върне клиентските активи /парични средства; финансови инструменти и др. активи/.

Размерът на компенсацията, която се изплаща на всеки непрофесионален клиент, който отговаря на законовите условия, е 90% от стойността на вземането, но не повече от 40 000 лева.

За повече информация: http://sfund-bg.com/

Активите се съхраняват в утвърдени финансови институции

Активите на клиентите на ЕЛАНА Трейдинг се съхраняват в утвърдени финансови институции като Уникредит Булбанк, Райфайзенбанк България, Юробанк И Еф Джи България.

Информация за нормативната уредба, свързана с инвестиционните посредници, от Комисията за финансов надзор

Започнете да търгувате